Hyppää sisältöön

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuushaku

Avustus

Tämä haku on tarkoitettu sellaisille liikuntaa edistäville järjestöille, jotka eivät ole valtionapukelpoisia opetus- ja kulttuuriministeriön jakaessa yleisavustuksia. Tutustu hakuohjeisiin ja jos järjestösi täyttää lainsäädännössä mainittuja ehtoja, voit hakea tässä haussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää yleisavustusta sellaiselle liikuntaa edistävälle järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on liikuntalain (390/2015) ja valtioneuvoston asetuksen liikunnan edistämisestä (550/2015) nojalla hyväksynyt valtionapukelpoiseksi järjestöksi. Valtionapukelpoisuuden myöntäminen perustuu ministeriön harkintaan. Valtion liikuntaneuvosto antaa asiasta ministeriölle lausunnon.

Valtionapukelpoiseksi liikuntaa edistäväksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii liikuntalain 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä noudattaa liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä.

Liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että liikuntaa edistävällä järjestöllä on vähintään 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä vähintään tuhat jäsentä tai harrastajaa. Tästä perusteesta voidaan poiketa, jos a) järjestön toiminta palvelee liikuntapoliittisesti ja toiminnallisesti merkittävää erityisryhmää tai b) järjestön edustaman lajin kansainvälinen kilpailujärjestelmä on merkittävän laaja.

Lajiliitoista avustettaviksi voidaan hyväksyä vain yksi valtakunnallinen liitto kustakin lajista. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lajiliitolla on kansainvälinen organisaatio tai kilpailujärjestelmä tai että laji on kansallisesti merkittävä.

Uudelle liikuntaa edistävälle järjestölle ei myönnetä yleisavustusta ilman erityistä syytä ennen kuin se on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Erityisenä syynä voidaan pitää muun muassa järjestöjen yhdistymisiä tai muita vastaavia poikkeuksellisia tilanteita, jolloin yleisavustuksen myöntämistä aikaisemmin voidaan pitää perusteltuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa järjestön valtionapukelpoisuuden, jos sen toiminta ei yhtäjaksoisesti kahtena vuonna täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä valtionavustuksen saamisen edellytyksiä.

Hakuaika alkaa 15.4.2024 ja päättyy 20.5.2024 klo 16.15.

Valtionapukelpoisuuspäätökset tehdään ennen vuoden 2025 yleisavustuksen hakua. Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustushaku avataan syksyllä 2024.

Liikunta

Lisätietoja

Ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola, puh 0295 330 103
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, puh. 0295 330 054
Ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Asiointipalvelua koskevat tekniset kysymykset: [email protected]