Hyppää sisältöön

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen valtionapukelpoisuushaku

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää yleisavustusta nuorisoalan järjestölle, jonka ministeriö on nuorisolain (1285/2016) sekä valtioneuvoston nuorisotyöstä ja –politiikasta annetun asetuksen (211/2017) perusteella hyväksynyt valtionapukelpoiseksi.

Valtakunnalliseksi nuorisoalan järjestöksi haluavan järjestön on haettava valtionapukelpoisuutta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Nuorisolain 3 §:n mukaisesti valtakunnallisella nuorisoalan järjestöllä tarkoitetaan yhdistystä tai säätiötä, joka toteuttaa nuorisolain tavoitteita ja lähtökohtia ja jonka toiminta-alue on valtakunnallisesti kattava. Ministeriö arvioi, täyttääkö hakija nuorisolain 17 §:ssä säädetyt valtionapukelpoisuuden edellytykset. Arviointi tehdään järjestön suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Arviointi- ja avustustoimikunta antaa asiassa lausuntonsa. 

Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen nuorisoalan järjestö, joka toteuttaa nuorisolain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan merkitys ja vaikuttavuus nuorisotyön ja -toiminnan kannalta, järjestön toiminnan ajankohtaisuus sekä toiminnan valtakunnallisuus. Avustuskelpoisuutta harkittaessa edellytetään lisäksi, että järjestö edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta ja että järjestön hallintoa ja taloutta hoidetaan vastuullisesti.

Nuorisotyöstä ja –politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § perusteella:

  • Järjestön toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta nuorisotyön ja -toiminnan kannalta arvioitaessa otetaan huomioon, miten tavoitteellista, tuloksellista ja vaikutuksiltaan laajaa järjestön toiminta on nuorisoalalla; 
  • Järjestön toiminnan ajankohtaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon, miten järjestön toiminta vastaa nuorten ajankohtaisiin tarpeisiin;
  • Toiminnan valtakunnallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan alueellinen kattavuus. Järjestön toiminta määritellään valtakunnalliseksi, kun toimintaa järjestetään vähintään seitsemän maakunnan alueella tai järjestön toiminta tavoittaa kohderyhmänsä muutoin maanlaajuisesti;
  • Nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistämistä arvioitaessa otetaan huomioon, miten niiden edistäminen toteutuu järjestön sisäisessä toiminnassa ja yhteiskunnallisesti järjestön tavoitteiden ja sen toteuttamien toimenpiteiden kautta sekä kuinka saavutettavaa järjestön toiminta on eri ryhmiin kuuluvien nuorten kannalta; ja
  • Järjestön hallinnon ja talouden vastuullista hoitoa arvioitaessa otetaan huomioon, onko järjestön hallinnon ja talouden seuranta ja valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä järjestö, jonka:

  1. kokonaisjäsenmäärästä taikka piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten yhteenlasketusta henkilöjäsenmäärästä vähintään kaksi kolmasosaa on nuoria (nuorisojärjestö);
  2. toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja tämä osa voidaan erottaa järjestön muusta toiminnasta (nuorisotyötä tekevä järjestö); tai
  3. pääasiallinen tarkoitus on tarjota palveluja nuorisoalan järjestöille, kunnille tai muille nuorisoalan yhteisöille (nuorisoalan palvelujärjestö).

Säädetyistä hyväksymisperusteista tai järjestön toiminnan valtakunnallisuusmääritelmästä voidaan poiketa kieli- tai muun vähemmistön keskuudessa tai toimialallaan valtakunnallisesti edustavaksi katsottavan järjestön osalta edellyttäen, että järjestön toiminta kuitenkin on riittävän kattavaa suhteessa järjestön määrittelemään kohderyhmään.

Valtionapukelpoiseksi ei kuitenkaan hyväksytä sellaista järjestöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua. Pääasiallisesti ammatillista järjestäytymistä edistävää järjestöä ei myöskään hyväksytä valtionapukelpoiseksi.
Valtionapukelpoiseksi ei myöskään hyväksytä sellaista järjestöä, jonka avustamisesta säädetään erikseen tai jolle myönnettävää valtionavustusta varten on erillinen määräraha valtion talousarviossa.

Valtionapukelpoisuutta voi hakea ympäri vuoden. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että valtionapukelpoiseksi haluava nuorisoalan järjestö hakee avustuskelpoisuutta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä siten, että hakija saisi päätöksen asiaansa ennen seuraavan toimintavuoden avustusten hakua. Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään viimeistään heinäkuun aikana. Valtionavustushaku seuraavaa toimintavuotta varten toteutetaan yleensä elo-, syys- ja lokakuussa. 

Valtionapukelpoisuutta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Nuoriso

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 02953 30080, [email protected]