Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsandel för performativ konst inleds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2021 12.12
Nyhet

Alla verksamhetsenheter för performativ konst som har som mål att omfattas av statsandelssystemet från och med 2022 ska ansöka om att omfattas av statsandelssystemet via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Ansökningstiden börjar den 12 januari och slutar den 15 februari.

Den nya lagen om performativ konst träder i kraft den 1 januari 2022, och statsandelarna för 2022 beviljas enligt den nya lagstiftningen. Den nya lagen, som ersatte teater- och orkesterlagen, omfattar alla former av performativ konst och möjligheten att omfattas av statsandelssystemet är inte längre begränsad till endast vissa former av performativ konst.

För att omfattas av statsandel förutsätts att verksamhetsenhetens verksamhet är professionell och stadigvarande och att enheten bedriver regelbunden framträdandeverksamhet året om. En verksamhetsenhet för performativ konst kan godkännas såsom berättigad till statsandel tills vidare eller för tre år. 

Syftet med statsandelen är att från konstnärliga utgångspunkter främja mångsidigheten och den kulturella mångfalden inom performativ konst samt den riksomfattande och regionala tillgången och tillgängligheten för olika befolkningsgrupper i fråga om de tjänster som tillhandahålls inom ramen för performativ konst. Med performativ konst avses teaterkonst, cirkuskonst, danskonst, musik och andra konstnärliga liveframträdanden vid en viss tidpunkt inför publik.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner en verksamhetsenhet för performativ konst som berättigad till statsandel inom de ramar som statsbudgeten ställer. Således kan verksamhetsenheter som uppfyller villkoren för statsandel godkännas som berättigade till statsandel endast i begränsad omfattning. Även antalet personårsverken som berättigar till statsandel fastställs inom de ramar som statsbudgeten ställer och personårsverken kan inte nödvändigtvis beviljas till fullt belopp. 

Ansökan har två skeden. Alla sökande som fyllt i ansökningsblanketten ska dessutom fylla i blanketter med uppgifter om kostnaderna och verksamheten för 2019 och 2020 som Utbildningsstyrelsen skickar till alla som ansökt om statsandel i mars 2021. 

Statsandelsnämnden för performativ konst ger undervisnings- och kulturministeriet ett sakkunnigutlåtande om ansökningarna.

Utlysningen

Mer information:
kulturrådet Katri Santtila, tfn 0295 330 285
kulturrådet Mari Karikoski, tfn 0295 330 209