Hoppa till innehåll

Ansökan om coronaunderstöd för sammanslutningar inom kultursektorn inleds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2020 9.56
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar extra understöd för verksamheten för yrkessammanslutningar inom konst och kultur och de kreativa branscherna samt för sammanslutningar som upprätthåller kulturarvsobjekt, vars verksamhet har försvårats eller förhindrats på grund av restriktioner och rekommendationer till följd av coronapandemin under perioden 1.8–31.12.2020. Syftet är att hjälpa aktörerna att fortsätta och utveckla sin verksamhet under och efter pandemin samt att upprätthålla sysselsättningen.

Understöd kan beviljas efter prövning som allmänt understöd för verksamheten till sådana sammanslutningar inom konst- och kultursektorn och de kreativa branscherna som drabbas av en plötslig likviditetsbrist på grund av Covid-19-pandemin. Understödet kan användas för kostnader som uppkommit under perioden 1.8.2020–31.3.2021.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst ca 7,5 miljoner euro. Beviljandet av understöd förutsätter att riksdagen godkänner den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020.

Ansökningstiden börjar 30.10.2020 och går ut 16.11.2020 kl. 16.15.

Understöden är avsedda för sammanslutningar med rättsförmåga, dvs. för föreningar, stiftelser, andelslag och aktiebolag.

Kommuner eller samkommuner kan inte ansöka om understöd och inte heller enskilda näringsidkare (s.k. firmaföretagare) eller oregistrerade sammanslutningar. Enskilda näringsidkare kan ansöka om understöd från Centret för konstfrämjande. Understöd kan inte beviljas till produktionsbolag eller distributörer inom film- eller AV-branschen eller biografer som kan ansöka om understöd från Finlands filmstiftelse. Understöd kan inte heller beviljas för hobby- eller föreningsverksamhet, politisk verksamhet, ungdoms- eller klubbverksamhet eller frivilligverksamhet.

Understöd kan inte beviljas till den del en sammanslutning inom kultursektorn som nämns i början av utlysningen för samma ändamål och för samma tidsperiod har fått understöd av undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, närings -, trafik - och miljöcentralen eller Statskontoret eller om sammanslutningen redan har beviljats understöd genom Finlands ramprogram för tillfälligt Covid-19-stöd till maximibeloppet 800 000 euro .

Hur ansöker man om understöd? 

Understöd söks via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Den som uträttar ärenden för en organisation loggar in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifiering med hjälp av en personlig bankkod, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. 

Mer information om inloggning i e-tjänsten och om fullmakter finns på undervisnings- och kulturministeriets understödssida samt om Suomi-fi-identifiering 

Mer information 

Utlysning Corona-understöd till sammanslutningar inom kultur

Förfrågningar besvaras på numret 02953 30333 vardagar kl. 9.30–11.30 och 14–16. Ministeriet hinner inte nödvändigtvis före ansökningstidens slut svara på frågor som skickas med e-post.