Hoppa till innehåll

Ändringar i upphovsrättslagen på remiss 

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 17.55
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet samlar in respons på det lagförslag genom vilket bestämmelserna i EU:s upphovsrättsdirektiv och direktivet om onlinesändningar föreslås bli införlivade i finsk lagstiftning. Genomförandet av direktiven förutsätter omfattande ändringar i upphovsrättslagen. Begäran om utlåtande finns i tjänsten utlåtande.fi. Remisstiden löper ut den 31 oktober 2021.

I utkastet till regeringsproposition anpassas upphovsrättslagstiftningen så att situationen i den digitala omgivningen beaktas bättre än för närvarande. Genom ändringarna förbättras bl.a. möjligheterna att använda verk vid datautvinning, inom undervisning och vid tillgängliggörande av kulturarvet.  

Därtill är ett mål att förenkla möjligheterna att använda alster genom att underlätta licensieringen och säkerställa en fungerande marknad med avseende på upphovsrätten. Vid förverkligandet av målen beaktas användarnas och rättsinnehavarnas intressen och rättigheter samt säkerställs att yttrandefriheten förverkligas. 

Dessutom utvecklas bestämmelserna om utsändning och vidaresändning av radio- och tv-program.

Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i december 2021. Direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet) och direktivet om onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program trädde i kraft i juni 2019.

Centrala ändringar: 

Möjligheterna att använda verk tryggas genom inskränkningar i upphovsrätten – nytt är bl.a. att göra det möjligt i datautvinningssyfte

Inskränkningarna i upphovsrätten revideras. Enligt DSM-direktivet ska medlemsstaterna föreskriva om begränsningar för datautvinning, användning av verk i undervisningen, tillgängliggörande av kulturarv samt förverkligande av yttrandefriheten. En inskränkning i upphovsrätten innebär att upphovsmannen inte kan förbjuda användningen av verket i enlighet med de begränsningar som föreskrivs i lag. 

Det föreslås att det till lagen fogas en ny inskränkning i upphovsrätten som tillåter framställning av exemplar av verk för datautvinning. Upphovsmannen kan enligt förslaget dock om han eller hon så önskar förbjuda eller begränsa framställning av exemplar för datautvinning genom avtal eller tekniska åtgärder, om det inte är fråga om datautvinning i vetenskapligt syfte, varvid utvinningen  inte får begränsas. 

De  inskränkningar som gäller användningen av verk i undervisningssyfte utvidgas enligt förslaget så att  i synnerhet behoven av distansundervisning och digitala nyttjandemöjligheter beaktas. Det föreslås att upphovsmännen ska få ersättning för internt bruk av alster inlärningsmiljöer eller i klassrum. I undervisning, liksom vid gudstjänster, får man i fortsättningen även visa filmverk och scenografiska verk.

Genom direktivet har man velat göra arkivens, bibliotekens och museernas kulturarvsmaterial lättare tillgängligt för allmänheten än för närvarande. I enlighet med direktivet ska det skapas ett system på EU-nivå som gör det möjligt för kulturarvsinstitutioner att göra verk som ingår i deras samlingar tillgängliga för allmänheten när de har tagits ur kommersiell distribution.

För att trygga yttrandefriheten ska det i lagen tas in en inskränkning i upphovsrätten som möjliggör karikatyrer, parodier och pastischer av verk samt t.ex. skapande av mem i sociala medier.

Ändringar i avtalsförhållanden och närstående rättigheter – förbättringar gällande upphovsmannens ställning

Det föreslås att upphovsmännens och de utövande konstnärernas ställning i avtalsförhållandet ska stärkas. Upphovsmän och utövande konstnärer föreslås ha rätt att få en redovisning om kommersiell användning av verken. Om verket inte har använts kommersiellt, har upphovsmannen och den utövande konstnären enligt förslaget rätt att återkalla överlåtelsen av upphovsrätten.

Dessutom utvidgas utövande konstnärers rättigheter till framföranden på bildupptagningar.
I bestämmelserna om förlagsavtal beaktas i synnerhet övergången till elektronisk publikationsverksamhet. Det föreslås att det till skyddet för upphovsmännen fogas en bestämmelse enligt vilken rätten att utge ett verk i form av ljudbok eller översättning inte övergår på förläggaren, om det inte uttryckligen har avtalats om detta. 

För att främja öppen vetenskap ska upphovsmännens ställning stärkas så att upphovsmannen, om han eller hon så önskar, kan parallellpublicera vetenskapliga artiklar i öppna publikationsarkiv. 

En ny närstående rättighet för tidningsförläggare fogas i enlighet med direktivet till lagen. Den nya ensamrätten skyddar förläggaren mot användningen av tidningsartiklar i nyhetsaggregatorer och tjänster för mediabevakning samt på förbättrar förläggarnas möjligheter att bevaka sina rättigheter.

Vidaresändning av anknutna nättjänster med stöd av avtalslicens blir möjlig. Reformen möjliggör t.ex. att den svenska televisionens nättjänst SVT Play (motsvarande tjänst i Finland är YLE Arenan) med tillstånd av SVT och avtalslicensorganisationen kan tillhandahållas i Finland. 

Ansvar för delningstjänster för innehåll avseende material som kränker upphovsrätten

Enligt förslaget får en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll, dvs. en plattform för sociala medier, större ansvar för det material som lagras i tjänsten, medan upphovsmännens och innehållsproducenternas ställning stärks. Yttrandefriheten tryggas. Enligt förslaget ska en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll säkerställa att tjänsten inte ger tillgång till sådant material som tjänsten inte har rätt till. Onlineleverantören ska erhålla tillstånd av upphovsmannen eller på upphovsmannens begäran även på förhand göra åtkomsten  till material som kränker upphovsrätten omöjlig. 

Enligt förslaget inrättas ett nytt alternativt organ för att lösa tvister mellan innehållsproducenter och rättsinnehavare eller onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll. Nämndens avgöranden är till sin natur rekommendationer.

Mer information:
direktör Jorma Waldén, tfn 0295 330 338
upphovsrättsrådet Viveca Still, tfn 0295 330 297