Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivalers verksamhet

Avustus

Understödet är avsett för professionell och etablerad konst- och kulturfestivalverksamhet. Understödet beviljas för sökandens årliga verksamhet. 

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understödet kan inte heller beviljas till enskilda näringsidkare (företagare med firma) eller sammanslutningar som inte är registrerade, eftersom de saknar rättsförmåga.

Ansökan är tidsbegränsad. Ansökningstiden börjar den 30 oktober 2023 och slutar den 4 december 2023 kl. 16.15.

För understöden kan användas högst 2 368 000 euro, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet i statsbudgeten för 2024.

Avsikten är att fatta besluten i februari 2024. Sökandena delges beslutet via e-tjänsten.

På bidragen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och bestämmelser enligt EU-kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (förordning (EU) nr 651/2014).
 

Ytterligare information

Kulturråd Emma Harju, fö[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd