Hoppa till innehåll

34 miljoner till utvecklandet av yrkesutbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2018 13.25 | Publicerad på svenska 25.6.2018 kl. 15.00
Pressmeddelande
Foto: Juho Paavola

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att bevilja 34 miljoner euro till yrkesutbildningens strategifinansiering. 68 utbildningsanordnare beviljades strategifinansiering. I år beviljades den största delen av finansieringen till anordnare av yrkesutbildning för att förnya verksamhetskulturen i enlighet med målen för reformen samt för att möta de utmaningar som den digitala brytningen för med sig. Därutöver stöder man genom strategifinansieringen fusioner mellan anordnare av yrkesutbildning samt tävlingar i yrkesskicklighet.

-Yrkesutbildningsreformen som trädde i kraft vid årsskiftet är den största utbildningsreformen på tjugo år, och det är vår gemensamma uppgift att se till att verkställandet bli lyckat.  med hjälp av den nya finansieringsmodellens strategifinansiering kan vi stöda det här arbetet på utbildningsanordnarnivå. En fungerande yrkesutbildning är särskilt viktig nu då arbetslivet i och med den ekonomiska tillväxten behöver kunnigt folk i hela Finland, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

25,6 miljoner beviljades till 66 anordnare av utbildning för att stöda verkställandet av reformen. I år stödde man särskilt centrala verksamhetsprocesser, så som förnyandet av styrsystem, pedagogiska verksamhetsmodeller och lärandemiljöer som stöder en individuell studieväg samt ledning genom information och utvecklandet av styrningen. Man stödde också utvecklandet av yrkesutbildning för idrottare och invandrare samt en riksomfattande utveckling av lantbruks- och teknologiområdet i samarbete med arbetslivet.

Fusioner som stöder anordnarstrukturen stöddes med fyra miljoner. Stödet delas upp på nio utbildningsanordnare. Av de fusioner som fått finansiering har fem förverkligats under 2017-2018 och två kommer att fusioneras vid ingången av 2019.

Ca 4,3 miljoner beviljades i strategifinansiering till anordnande av tävlingar i yrkesskicklighet till nio olika utbildningsanordnare.

-Ett utmärkt sätt att öka uppskattningen av och intresset för yrkesutbildning är att visa den toppkompetens som yrkesutbildningen producerar redan nu och hur den kan se ut i framtiden. Tävlingarna i yrkesskicklighet är ett bra forum för det här, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Yrkesutbildningens finansieringssystem förnyades som en del av yrkesutbildningsreformen den 1 januari 2018. Finansieringen delas in i kalkylerad bas-, prestations- och genomslagsfinansiering samt i strategifinansiering. Strategifinansieringsandelen, som delas ut årligen, är högst fyra procent av statsanslaget för yrkesutbildning i statsbudgeten.

Resten av anslaget för yrkesutbildning beviljas på kalkylerad bas. Efter övergångsperioden, fr.o.m. budgetåret 2022, är 50 procent av den kalkylerade finansieringen grundfinansiering som grundar sig på målinriktade antal studerandeår, 35 procent består av den prestationsbaserade finansieringen som bestäms utifrån kompetenspoängen för examensdelar och antalet examina och 15 procent av genomslagsfinansieringen som bestäms av sysselsättning och övergång till fortsatta studier samt studerande- och arbetslivsrespons.

2018 riktas i enlighet med statsbudgeten 2 procent av anslaget för yrkesutbildning till strategifinansiering och resten som kalkylerad finansiering. 2018 är andelen grundfinansiering av den kalkylerande finansieringen 95 procent och andelen för den prestationsbaserade finansieringen som bestäms utifrån antalet examina är 5 procent.

Mer information:
överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308
specialmedarbetare Daniel Sazonov (ministerns intervjuförfrågningar), tfn 045 1296812

Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning