Hoppa till innehåll

23 miljoner euro för främjande av utbildningsmässig jämställdhet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2012 8.34
Pressmeddelande -

Undervisningsminister Jukka Gustafsson har beviljat över 23 miljoner euro i statsunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämställdhet för 2013-2014. Det ifrågavarande statsunderstödet, som beviljas för första gången, riktas till åtgärder som stöder skolor som fungerar i utmanande verksamhetsmiljöer och till att minska skillnader mellan skolor.

Enligt undersökningar inverkar föräldrarnas utbildningsbakgrund samt socioekonomiska ställning kraftigt på barnets framgång i skolan. I vissa skolor behövs det mera stöd från skolans sida än i andra, för att alla barn på lika villkor kan gå framåt i sitt skolarbete. Bakgrunden inverkar på hur man framskrider i skolsystemet ända från början, och man bör därför ingripa i ett tidigt skede. Statsunderstödet som nu delas ut är ett svar på den här utmaningen genom att kommunerna får extra resurser för att stöda skolor som fungerar i utmanande miljöer.

Statsunderstödet för att stöda verksamheten och kvaliteten beviljades till anordnare av undervisning för åtgärder som riktar sig till att minska skillnader mellan skolor samt till skolor som i fråga om utgångsläge befinner sig i en svagare position än andra skolor.

- För att minska skillnader mellan skolorna beaktade vi i understödsbesluten särskilt skolor i områden där befolkningens utbildningsnivå är låg och arbetslöshetsnivån samt andeleninvandrare är hög. Dessa tre faktorer förklarar till stor del skillnader mellan skolorna i fråga om inlärningsresultaten, säger undervisningsminister Jukka Gustafsson.

Totalt 113 anordnare av utbildning ansökte om understöd och totalt ansöktes det om 33 miljoner euro. Understöd beviljades till 108 anordnare av undervisning. Av de skolor som ansökte om understöd var en femtedel sådana som verkar i en utmanade verksamhetsmiljö i fråga om alla de tre faktorer som mäter skillnader mellan skolorna och hälften i fråga om två av de tre mätningsfaktorerna.

Regeringens mål är att mera omfattande uppmärksamma skolornas verksamhetsmiljö i fråga om deras styrning och finansiering. Det här målet främjas bl.a. i statsandelsreformen. Anordnare av undervisning skall lämna in sina redogörelser till undervisnings- och kulturministeriet senast 31.12.2015.

Beviljade understöd för utbildningsmässig jämställdhet 2013-2014

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Aleksi Kalenius, tfn 040 125 1032
- undervisningsrådet Tommi Karjalainen, tfn 0295 3 30140