Hoppa till innehåll

Lagarna om överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna stadfästes

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 15.41
Pressmeddelande
Kuvituskuva, jossa aihetunniste #TEpalvelut2024.

Republikens president stadfäste den 23 mars 2023 ett lagpaket som gäller om organisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Ansvaret för att ordna denna service överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025. Reformen syftar till att skapa en servicestruktur som främjar snabb sysselsättning av arbetssökande genom att utnyttja alla möjligheter som finns i det kommunala serviceutbudet.

När samma anordnare ansvarar för arbetskraftstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna stöder de bättre målen för snabb sysselsättning. 

”Det är fint att arbets- och näringstjänsterna förs närmare kommuninvånarna och näringslivet, eftersom den egna kommunen känner området bäst. Kommunerna och sysselsättningsområdena har goda förutsättningar att erbjuda kunderna målinriktade tjänster som lämpar sig för behoven på den lokala arbetsmarknaden, vilket stärker områdenas livskraft,” säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Personalen vid arbets- och näringsförvaltningen överförs till kommunerna genom överlåtelse av rörelse som s.k. gamla arbetstagare. 

Organiseringsansvaret överförs till kommuner eller sysselsättningsområden – fokus på att skapa en sporrande finansieringsmodell

Tjänsterna överförs till kommunerna eller sysselsättningsområden som består av flera kommuner, vars arbetskraftsbas är minst 20 000 personer. De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska utgöra ett geografiskt sammanhängande och i arbetsmarknads- och pendlingshänseende funktionellt område. 

Förutsättningarna som gäller organiseringsansvaret syftar till att säkerställa att ordnandet av tjänsterna inte splittras på för små områden. På detta sätt vill man trygga tillräckliga resurser och en jämlik tillgång till tjänster. 

Kommunerna ska komma överens om bildandet av sysselsättningsområdena och meddela dessa till arbets- och näringsministeriet före utgången av oktober 2023. Statsrådet kan på vissa lagstadgade grunder ge ett sysselsättningsområde vars arbetskraftsbas understiger 20 000 per-soner organiseringsansvar för tjänsterna. Detta förutsätter att tillgången till tjänster inom området inte äventyras.

Ett mål för reformen är att skapa en finansieringsmodell som sporrar kommunerna att ordna effektiva tjänster. Finansieringen av arbetslöshetsförmånerna reformeras så att kommunen i fortsättningen utöver att delta i finansieringen av arbetsmarknadsstödet också deltar i finansieringen av grunddagpenningens och den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel. Att en arbetssökande blir sysselsatt på den öppna arbetsmarknaden gynnar kommunen i form av inbesparade utgifter för arbetslöshetsförmåner. Med reformen eftersträvas 7 000–10 000 nya sysselsatta före utgången av 2029.

Även om ansvaret för att ordna tjänster överförs till kommunerna, har staten i sista hand ansvaret för arbetskraften. Staten ansvarar för systemet med arbetskraftsservice och för att det fungerar på riksnivå.

Genomförandet bereds inom områdena

Kommunerna ansvarar för beredningen av de framtida sysselsättningsområdena och kommunerna stöds i genomförandet av reformen genom ett riksomfattande genomförandeprogram. Genomförandeprogrammet utarbetas som bäst av ett omfattande beredningsnätverk som består av företrädare för alla centrala aktörer och intressentgrupper samt personalen. 

Målet för beredningen är en kontrollerad övergång, vilket innebär att alla centrala funktioner och tjänster är klara när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till kommunerna och sysselsättningsområdena den 1 januari 2025.


Ytterligare information:

Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5048 940
Unna Heimberg, finansexpert, finansministeriet, tfn 029 553 0280 (finansiering)
Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7025 (riksomfattande stöd för och styrning av genomförandet)