Hoppa till innehåll

I kommunförsöken med sysselsättning kombineras statens och kommunernas resurser för att främja sysselsättningen – försöken inleds i mars 2021

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 14.57
Pressmeddelande

Kommunförsöken med sysselsättning inleds den 1 mars 2021. I kommunförsöken överförs vissa av arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna för försökstiden. I försöken eftersträvas en starkare verkningsfullhet genom att statens och kommunernas resurser, kompetens och tjänster samordnas. I sysselsättningsförsöken deltar 25 kommunförsöksområden och 118 kommuner eller städer.

Republikens president stadfäste den 30 december 2020 lagen som gäller kommunförsök med sysselsättning. Lagen träder i kraft den 1 mars 2021 och försöket pågår perioden 1.3.2021–30.6.2023.

Målet med sysselsättningsförsöken är att på ett effektivare sätt än hittills främja att arbetslösa arbetssökande får arbete och styrs till utbildning samt att ta fram nya lösningar för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att förbättra möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden särskilt för dem som varit arbetslösa en längre tid och som har en svagare ställning på arbetsmarknaden.

– I kommunförsöken ska sysselsättnings-, utbildnings-, social- och hälsovårdsservicen samordnas bättre än tidigare. Många arbetslösa arbetssökande behöver sektorsövergripande service och omfattande personligt stöd. Med hjälp av kommunförsöken med sysselsättning kan man erbjuda fler människor en sektorsövergripande service i större utsträckning, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Det kommer inte att göras någon strikt avgränsning av servicemodellen. Kommunerna kan utveckla sina tjänster utifrån de behov som de arbetssökande och arbetsgivarna i det egna området har. I försöket kommer kommunerna att i pilotprojekt testa olika sätt att erbjuda sysselsättningsservice och ta fram bästa praxisen för att förnya servicestrukturerna. Regeringen fastställer riktlinjer för en permanent servicestruktur i arbetskraftspolitiken under regeringsperioden.

– Staten och kommunerna har ett starkt gemensamt intresse av att främja sysselsättningen. Lagen om kommunförsök ger en möjlighet att förbättra och utveckla samarbetet mellan stat och kommun samt samarbetet mellan kommunerna. Jag uppmuntrar alla aktörer i försöken att samarbeta och dela information sinsemellan. På så sätt kan vi snabbt ta i bruk bästa praxis. Syftet är att resultaten från försöken ska användas när framtida servicestrukturer planeras, säger minister Haatainen.

Cirka 230 000 av arbets- och näringsbyråernas nuvarande kunder kommer att överföras till de tjänster som kommunerna ansvarar för

I kommunförsöken med sysselsättning kommer cirka 230 000 kunder, vilket är cirka 36 procent av arbets- och näringsbyråernas alla kunder, att överföras till kommunerna. 50 procent av alla arbetslösa arbetssökande överförs från arbets- och näringstjänsterna till försöken.

Arbetslösa arbetssökande, personer som är sysselsatta eller som deltar i sysselsättningsfrämjande service och inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning blir kommunernas kunder i försöksområdena. Till försöken överförs dessutom alla arbetssökande under 30 år och alla invandrare och främmandespråkiga personer som antingen är arbetslösa, sysselsatta eller deltar i sysselsättningsfrämjande service. Vem som hör till ett försöksområde avgörs enligt hemkommun.

Kommuner som deltar i kommunförsöken med sysselsättning

Uppgifter som försökskommunerna får ansvaret för

För den tid försöket pågår överförs till försöksområdena handledning, rådgivning och serviceuppgifter som hänför sig till sysselsättningsfrämjande tjänster för enskilda kunder, uppgifter som gäller beviljande av vissa behovsprövade förmåner samt lämnande av vissa arbetskraftspolitiska utlåtanden.

Lagstiftningen som gäller arbetsgivarkunder förändras inte. Arbets- och näringsbyråerna kommer även i fortsättningen att erbjuda arbetsgivar- och företagsservice i försökskommunerna. Kommunerna och arbets- och näringsbyråerna kommer emellertid att ha ett tätt samarbete för att samordna arbetsgivarservicen i områdena. Även försökskommunerna kan publicera och förmedla information om lediga arbeten enligt arbetsgivarens uppdrag och presentera arbetssökande för arbetsgivarna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland övervakar försöken nationellt. Regionförvaltningsverket har befogenhet att ingripa i eventuella brister eller missförhållanden i tillämpningen av lagen.

Kommunförsöken följs upp genom statistik och effektbedömning

Syftet med kommunförsöken med sysselsättning är att få fram information om hur verkningsfull kombinationen av statens och kommunernas finansiering, kompetens och kundservice är.

Försöken följs upp med hjälp av kontinuerlig statistisk uppföljning och statsrådets gemensamma effektbedömning. Uppföljningen ger olika perspektiv bland annat på hur sysselsättningen utvecklas och hur arbetskraftsservicen används i försökskommunerna. Informationen från uppföljningen ska användas för ömsesidigt lärande och sparrning. Informationen från uppföljningen ska göras tillgänglig även för allmänheten. Ansökningstiden för utvärderingsundersökningen för forskare pågår just nu och beredningen av undersökningen inleds i februari 2021. Den första lägesrapporten om kommunförsöken fås hösten 2021.

Beredningen av de ändringar som riksdagen förutsätter har inletts

I samband med att lagen om kommunförsök godkändes förutsatte riksdagen att regeringen bereder bestämmelser för en bredare överföring av uppgifter i samband med utkomstskydd för arbetslösa från arbets- och näringsbyråerna till försökskommunerna. Riksdagen förutsatte dessutom att regeringen bereder bestämmelser som gör det möjligt att överföra kunder från försökskommunen till arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsministeriet har redan inlett arbetet med att bereda lagen. De ändringar som är under beredning påverkar inte tidpunkten då kommunförsöken inleds.

Mer information:

Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 506 4115
Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7025