Hoppa till innehåll

Myndigheterna utarbetar anvisningar om ställningen, rättigheterna och förmånerna för personer som flytt från Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 15.04 | Publicerad på svenska 18.3.2022 kl. 16.52
Nyhet

Inrikesministeriet har i samarbete med andra ministerier och myndigheter sammanställt en promemoria om frågor som gäller vistelse i Finland för personer som flytt från Ukraina. Promemorian är avsedd att vara en anvisning särskilt för myndigheterna. Utifrån den kan myndigheterna också utarbeta närmare anvisningar till exempel till kunderna och kommunerna.

De som flytt från Ukraina har möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd, som infördes i EU för första gången den 4 mars. Samtidigt är det första gången som det beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland.

Myndigheterna har samarbetat intensivt för att utreda öppna frågor. I promemorian förtydligas förfarandena för beviljande av tillfälligt skydd samt de rättigheter och förmåner som tillhör personer som får tillfälligt skydd. Den sammanställda informationen gör det också lättare att identifiera eventuella problemsituationer och finna lösningar.

Information om rättigheter och förmåner har samlats in utifrån gällande lagstiftning

Personer som får tillfälligt skydd har rätt att bo på en flyktingförläggning men de kan också ordna sin inkvartering själva, om de så önskar. Förläggningarna ordnar största delen av de social- och hälsovårdstjänster som de som får tillfälligt skydd behöver. Den nödvändiga utkomsten för dem som får tillfälligt skydd tryggas genom mottagningspenning om de är i behov av stöd. De har rätt att arbeta genast efter att de beviljats uppehållstillstånd. 

De som får tillfälligt skydd använder också vissa tjänster som det offentliga servicesystemet producerar, till exempel grundläggande utbildning, specialiserad sjukvård, brådskande socialvårdstjänster och sysselsättningstjänster. I promemorian behandlas rättigheterna till olika tjänster och förmåner för dem som får tillfälligt skydd samt ansvaret för ordnandet av och kostnaderna för tjänsterna och förmånerna, detta utifrån den gällande lagstiftningen.

De som flytt från Ukraina har också möjlighet att ansöka om andra uppehållstillstånd. Alla som kommer vill nödvändigtvis inte ansöka om skydd. I promemorian behandlas också frågor som gäller andra uppehållstillstånd. Dessutom behandlas vistelse utan ett separat uppehållstillstånd. Ukrainska medborgare kan anlända till Finland och vistas i Finland i tre månader utan visum, om de har ett biometriskt pass, som berättigar till detta.

Promemorian uppdateras och riktade anvisningar utarbetas efter behov

I utarbetandet av promemorian har deltagit inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, finansministeriet, utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Migrationsverket, Polisstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Folkpensionsanstalten.

Promemorian uppdateras i takt med att preciserande anvisningar färdigställs i samarbete mellan myndigheterna. Diskussionen om behoven av anvisningar fortsätter i den samordningsgrupp som inrikesministeriet har tillsatt. De myndigheter som deltar i arbetet informerar sina kontaktgrupper om uppdateringar och ytterligare anvisningar. En aktuell version finns tillgänglig på samordningsgruppens webbplats. 

Den svenska översättningen publiceras så snart som möjligt.