Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma

Oikeus oppia -kehittämisohjelman tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä peruskoulua käyvien oppilaiden oppimiseroja, vahvistaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja kehittää lukutaitoa. Lähikoulun asemaa vahvistetaan, opetuksen ryhmäkokoja pienennetään ja rahoitusta uudistetaan siten, että se tukee koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.

Vuosina 2020–2022 toteutettavan perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman tavoitteet ovat:

 1. Vahvistamme koulutuksellista tasa-arvoa ja oppimistuloksia
 2. Vahvistamme lasten saamaa tukea
 3. Vahvistamme opetuksen laatua

1. Vahvistamme koulutuksellista tasa-arvoa ja oppimistuloksia

Koulutuksellisen tasa-arvon kehittämistä ja eriarvoistumisen vähentämistä koskeviin toimiin sisältyy sekä lainsäädäntö- että rahoitustoimia. Toimeenpanossa tavoitellaan pitkäjänteistä vaikuttavuutta lainsäädännön ja valtionosuusjärjestelmän kautta.

Toimenpiteeseen suunnataan yhteensä 120 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

Rahoitusta suunnataan hallitusohjelman mukaisesti:

 • toimenpiteisiin, joilla tavoitellaan vanhempien koulutustaustan, sosiaalisen taustan, asuinalueen tai sukupuolen merkityksen vähentämistä oppimistuloksissa
 • pienennetään ryhmäkokoja
 • tehostetaan oppilaanohjausta
 • valmistellaan malli tasa-arvorahan vakiinnuttamiseksi vaikuttavaksi osaksi perusopetuksen rahoitusta
 • tuetaan yhdenvertaisia digitaitoja perusopetuksessa tavoitteena monipuolisemmat ja vahvemmat digi-, moni- ja medialukutaidot sekä mediatuotannon ja -ilmaisun osaaminen
 • joustavampaan opetukseen
 • maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukeen ja oppimisen edellytyksiin
 • varhaiseen perustaitojen oppimiseen

Toimenpiteillä pyritään löytämään pysyviä ja vaikuttavia toimintamalleja huomioitavaksi lähikouluperiaatetta ja positiivista diskriminaatiorahoitusta koskevassa lainsäädännön valmistelutyössä sekä aidosti maksuttoman perusopetuksen varmistamisessa.

2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja oppilaiden hyvinvoinnin vahvistaminen

Hallitusohjelman mukaisesti tarkastellaan erityisopetuslainsäädännön ja inkluusion toimeenpanoon liittyviä hyviä toimintamalleja, näiden toimivuutta ja resurssien riittävyyttä mm. oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen, opetustyön riittävän resursoinnin ja ryhmäkokojen näkökulmista.

Lisäksi valmistellaan uudenlaisia toimenpiteitä inklusiivisen perusopetuksen varmistamiseksi. Kolmiportaista tukea peruskoulussa vahvistetaan lisäämällä resursseja samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen. Jatketaan vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston kehittämistä vakiinnuttamalla olemassa oleva VIP-verkostorakenne sekä tukemalla opettajien ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia sekä kehittämällä moniammatillisia toimintamalleja kouluihin.

Toimenpiteessä julkistetaan haettavaksi määräraha  alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin matalan kynnyksen ennaltaehkäisevien palveluiden sekä moniammatillisten ja inklusiivisten toimintamallien kehittämiseksi. Toimenpiteessä myös koordinoidaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään opetusalan johtamista.

Toimenpiteeseen suunnataan yhteensä 50 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

Rahoitusta suunnataan hallitusohjelman mukaisesti:

 • oppimisen tuen ja sen saavutettavuuden kehittämiseen
 • toimivaan inkluusioon
 • moniammatillisen yhteistyön ja matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen
 • kolmiportaisen tuen vahvistamiseen

3. Opetuksen laadun vahvistaminen

Käynnistetään kattava valtakunnallinen opettajien, johtajien ja muun henkilökunnan täydennyskoulutuksen kehittämishanke perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeen tueksi.

Erityinen huomio täydennyskoulutuksessa asetetaan opetussuunnitelman perusteiden yhdenvertaiseen valtakunnalliseen toimeenpanoon ja koulutuksellisen tasa-arvon tukemiseen. Vahvistetaan perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuutta perusopetuksen nivelvaiheessa ja erityisesti päättövaiheessa uudistamalla arviointiperusteet perusopetuksessa.

Toimenpiteeseen suunnataan yhteensä 10 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022. 

Lisätietoja

Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Puhelin:0295330262   Sähköpostiosoite:


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330258   Sähköpostiosoite: