Hyppää sisältöön

OECD:lta suosituksia Suomelle osaamistason nostamiseksi ja koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2022 9.04
Tiedote

OECD on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman (Oikeus oppia) tavoitteita ja toimia Suomen koulutushaasteiden osalta. OECD esittää myös ratkaisuja osaamistason nostoon ja koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Niitä ovat koulutuksen rahoituksen uudistaminen, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen lisääminen ja laadun kehittäminen sekä oppimiserojen kaventaminen lähikouluperiaatetta vahvistamalla. Arviointiraportti julkistettiin 29.9.

Suomea on pidetty laajalti yhtenä maailman menestyneimmistä koulutusjärjestelmistä. Suomen kansainvälistä mainetta on edistänyt korkean osaamisen lisäksi kyky yhdistää koulutuksen laatu ja tasa-arvo. Viimeaikaiset trendit viittaavat kuitenkin siihen, että Suomen merkittävät saavutukset ovat vaarassa. Suomen menestyminen kansainvälisissä arvioinneissa on heikentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana ja samalla osaamisen erot oppilaiden ja oppilasryhmien välillä ovat kasvaneet.

Vastatakseen näihin haasteisiin hallitus on edistänyt useita kasvatusta ja koulutusta kehittäviä toimenpiteitä Oikeus oppia -ohjelman puitteissa vuosina 2019-2022. OECD on nyt arvioinut ohjelman tavoitteita ja toimia sekä niiden vaikuttavuutta koulutusjärjestelmän laadun ja tasa-arvon edistämiseksi.

Raportissa suositellaan kasvatuksen ja koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista huomioimaan paremmin rahoituksen tasa-arvoa edistävä vaikutus. Suositus sisältää sekä perusrahoituksen että valtionavustusten kehittämistä tarkoituksenmukaiseksi. Erityisesti avustusjärjestelmän roolia tasa-arvon edistämisessä tulee vahvistaa, sujuvoittaa sekä sen ennakoitavuutta tulee lisätä.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi raportissa suositetaan rahoitusjärjestelmän muutoksia. Raportissa nostettiin esille kotihoidontuki varhaiskasvatukseen osallistumista rajoittavana tekijänä. Vanhemmille suunnattu tehokas tiedottaminen ja palveluohjaus varhaiskasvatuksen merkityksestä ovat myös tärkeitä toimia osallistumisasteen nostamisessa. Toisena kokonaisuutena suosituksissa nostetaan varhaiskasvatuksen laadun vahvistaminen mm. henkilöresurssien turvaamisen osalta. 

Koulutusmahdollisuuksien tasaamiseksi OECD ehdottaa raportissaan puuttumista sekä koulujen väliseen segregaatioon kiinnittäen erityistä huomiota sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin ja maahanmuuttajaväestöihin. Huomiota on kiinnitettävä myös koulujen sisäiseen eriytymiseen etenkin kouluissa, joissa tarjotaan painotettua opetusta. Raportissa esitetään lähikouluperiaatteen vahvistamista ja painotetun opetuksen järjestämistä siten, että sen vaikutus oppilasryhmien eriytymiseen on mahdollisimman vähäinen. 

Lisätietoja:
OECD:n koulutuspolitiikan näkökulmasta Suomen Oikeus oppia –ohjelmaan:
Lucie Cerná (luc[email protected]) ja Stéphanie Jamet ([email protected])
Oikeus oppia –ohjelmasta: neuvotteleva virkamies Minna Polvinen, puh. 02953 30262
OECD-arvioinnista: opetusneuvos Tommi Karjalainen, puh. 02953 30140

Finland’s Right to Learn Programme

Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus