Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva riippumaton valtakunnallinen lautakunta. Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjä, ammattikorkeakoulu tai yliopisto tekee opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista koskevan päätöksen, lautakunta ratkaisee päätöstä koskevan valituksen.

Lautakunnan kokoonpano

Lautakunnassa on sivutoiminen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen muuta sivutoimista jäsentä. Jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan puheenjohtajalla ja hänen varajäsenellään tulee olla ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Muilta jäseniltä edellytetään ammatillisen koulutuksen, korkeakoulusektorin, lääketieteen, opiskeluterveydenhuollon ja muun opiskelijahuollon asiantuntemusta. Lautakunnassa on myös opetushenkilöstön ja opiskelijoiden edustus. Asian lautakunnassa esittelee esittelijä, jolla on oltava oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto.

Lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu lautakunnan koolle tarvittaessa, mikäli valitusasioita on vireillä. Lähtökohtaisesti lautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Lautakuntaa koskevaa lainsäädäntöä

Lautakunnan toiminnasta on säädetty laissa opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011).

Asian käsittelyyn lautakunnassa sovelletaan lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019), jollei lautakuntaa koskevassa laissa erikseen toisin säädetä.

Lautakunnan yhteystiedot

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

puhelinnumero 0295 16001 (Vaihde)
[email protected]

Lautakunnan sihteeri on tavoitettavissa oikeusturvalautakunnan sähköpostin kautta.