Räknare för att uppskatta klientavgiften för småbarnspedagogiken

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur mycket din familj betalar för småbarnspedagogiken. Notera att räknarens svar endast är riktgivande. Räknaren hänför sig till beredningen av lagförslaget om sänkta avgifter inom småbarnspedagogiken. Räknaren jämför de maximiavgifter som ingår i lagen (1503/2016) och indexjusteringar med de avgifter som avses träda i kraft i mars 2023.  Den senaste indexjustering trädde i kraft i augusti 2022.

OBS! Räknaren är inte i bruk. Räknaren hänför sig till beredningen av lagförslaget om sänkta avgifter inom småbarnspedagogiken (1365/2022). Lagen trädde i kraft i mars 2023.
Familjens storlek
Familjens inkomster

Antalet timmar i småbarnspedagogiken i medeltal per vecka

OBS! Denna räknare används inte för barn som deltar 21-34 timmar i småbarnspedagogiken, eftersom kommunerna beslutar om sina egna avgifter så att de uppbär en avgift som är i relation till antalet timmar som barnet deltar i verksamheten.

Regeringens proposition Nuvarande lagstiftning Ändring
Maximibeloppet per månad för det yngsta barnet som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
Maximibeloppet per månad för det nästyngsta barnet som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
Maximibeloppet per månad för det trädje yngsta barnet som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
Maximibeloppet per månad för det flärde yngsta barnet som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
Maximibeloppet per månad för det femte yngsta barnet som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
ändring totalt

Informationen i räknaren grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på propositionen där man föreslår en ändring av lagen.

Du kan med hjälp av räknaren räkna ut månadsavgiften för den småbanrspedagogiska verksamheten, antingen för heltid (minst 35 timmar / vecka) eller deltid (högst 20 timmar / vecka)

Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, tas en avgift ut i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik. Den avgiften kan räknaren inte räkna ut.

Inkomster som beaktas då avgiften slås fast

Vid beslut om den avgift som ska påföras för småbarnspedagogik ska som familjens inkomster beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster kan beaktas också motsvarande skatte-pliktiga inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som Skattestyrelsen årligen bestämmer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskotts-uppbörden.

Som inkomst av skog beaktas den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar multiplicerad med arealen skogsmark. Från detta belopp dras 10 procent och räntorna från skogsbruket av. Inkomsten av skog ska dessutom sänkas på yrkande av serviceanvändaren, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga avverkningsmöjligheten enligt ett utlåtande av skogsvårdsföreningen eller av Finlands skogscentral utlåtande är minst 10 procent lägre än inkomsten av skog. Sänkningen motsvarar skillnaden mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet av avverkningsmöjligheten.

Som inkomster ska inte beaktas barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007), bostadsbidrag, sjukvårds och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), stipendier och andra motsvarande understöd som betalas på grund av studier, ersättningar för kostnaderna för familjevård och stöd för hemvård av barn.

Som avdrag från inkomsterna ska beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som ska betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller livstid (sytning). Avgiften för småbarnspedagogiken bestäms enligt situationen vid betalningstidpunkten enligt antingen konstaterbara eller uppskattade inkomster.

Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 20 timmar per vecka, får månadsavgiften uppgå till högst 60 procent av den avgift för småbarnspedagogik på heltid som bestäms enligt 5 §. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut som månadsavgift. Även avgiftsfri förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ska beaktas som en faktor som sänker avgiften för småbarnspedagogik. Vid beräkningen av den genomsnittliga tid som ett barn deltar i småbarnspedagogik per vecka ska barnets vistelsetid i småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas.