Regeringens proposition om regeringsprogrammets föresatser om gymnasieutbildningen

Regeringens proposition om regeringsprogrammets föresatser om gymnasieutbildningen

OKM060:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM060:00/2023

Ärendenummer VN/33945/2023

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.10.2023 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 1.10.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 5 Ett kunnigt Finland

Alaluku 5.2 Andra stadiet ger kunskaper och färdigheter som bär vidare

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av gymnasielagen och vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 5.2.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 41/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Undervisnings- och kulturministeriet bereder en regeringsproposition med förslag till ändring av gymnasielagen, lagen om studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. I regeringspropositionen föreskrivs det om studentexamen på engelska och om den förberedande gymnasieundervisningen och antagningen av studerande på engelska. I regeringspropositionen föreskrivs det dessutom om ersättande av ett obligatoriskt prov i studentexamen med gymnasiediplom och om gymnasiestuderandes rätt till stödundervisning.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Henriksson

KontaktpersonPetri Lempinen, undervisnings- och kulturministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Kontaktperson
Petri Lempinen, Ylijohtaja
tel. +358 295 330 180
[email protected]

Mål och resultat

Enligt regeringsprogrammet ska gymnasieutbildningen utvecklas som en egen utbildningsform som har en egen lagstiftning som styr verksamheten samt ett eget finansieringssystem. Regeringen har som mål att reformera finansieringssystemet för gymnasieutbildning och samtidigt bevara ett täckande gymnasienätverk. Enligt regeringsprogrammet ska ordnandet av gymnasieutbildning tryggas i områden där antalet barn och unga minskar kraftigt.

Syftet med reformen av finansieringssystemet är att finansieringen av gymnasieutbildningen bättre ska motsvara kostnaderna för anordnandet av gymnasieutbildning. I uppdraget ingår en reform av det tillägg för små gymnasier som ingår i finansieringen av gymnasiet för att stödja utbildningens tillgänglighet och tillgodoseendet av de kulturella rättigheterna. Samtidigt främjas en jämlik fördelning av finansieringsansvaret mellan kommunerna enligt hemkommun. Det görs omfattande konsekvensbedömningar av ändringarna i finansieringsmodellen och ändringarna genomförs under en tillräckligt lång övergångsperiod.

Studentexamen reformeras genom att man gör det möjligt att avlägga studentexamen på engelska enligt strikt avgränsade kriterier och säkerställer att utbildningsutbudet på engelska inte hotar den nationalspråkiga skolbildningen, utan stärker Finlands attraktionskraft bland internationella aktörer och återflyttare. Dessutom blir det möjligt att i fortsättningen ersätta ett obligatoriskt studentexamensprov med gymnasiediplom. Detta innebär att det blir den studerandes rätt att avlägga gymnasiediplom och utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda möjlighet att avlägga dem. Detta förutsätter ändringar i lagstiftningen och utveckling av bedömningen av gymnasiediplom.