Arbetsgruppen för upphovsrättsbrev

Arbetsgruppen för upphovsrättsbrev

OKM044:00/2017 Projekt

Tekijänoikeuskirjetyöryhmän tavoitteena on selvittää voidaanko hyviä käytäntöjä muodostaa tekijänoikeusvalvonnalle yhdessä oikeudenhaltijoiden, kirjeitä lähettävien, yhteystietoja oikeuden päätöksellä luovuttavien teleoperaattoreiden sekä kirjeitä saaneita edustavien tahojen kanssa. Lisäksi työryhmässä kuullaan pysyviä ja muita asiantuntijoita.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM044:00/2017

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 3.5.2017 – 31.12.2017

Datum för tillsättande 3.5.2017

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on muun muassa selvittää, millä tavalla tekijänoikeuksien verkkovalvontaan voitaisiin kehittää hyviä käytäntöjä turvaamaan kirjeiden vastaanottajien asema; edesauttaa tekijänoikeuksien verkkovalvonnan hyvien käytäntöjen muodostamista; suosittaa alan toimijoille hyviä käytäntöjä, joilla erityisesti pyritään varmistamaan kirjeiden vastaanottajien oikeusturva; seurata tekijänoikeuksien verkkovalvonnan kehitystä ja arvioida lainsäädännön muutostarpeita sekä seurata tekijänoikeusvalvontaan liittyvien asioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisesti.
Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Muita jäseniä ovat oikeudenhaltijoita edustava toimitusjohtaja Tero Koistinen (Suomen Filmikamari ry), viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund (Sanoma Oyj) ja musiikintekijä Markus Nordenstreng.

Tekijänoikeusvalvontaa suorittavia toimijoita työryhmässä edustavat toiminnanjohtaja Jaana Pihkala (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, TTVK ry), toimitusjohtaja, OTM, Tommi Haaja (Adultia Oy), asianajaja Joni Hatanmaa (Hedman Partners) ja toimitusjohtaja, OTM, Pentti Viljakainen (Tekijänoikeusturva TOT). Teleoperaattoreita työryhmässä edustavat lakimies Jussi Mäkinen (Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry) ja lakimies Tiina Tirkkonen (DNA Oy). Kirjeiden vastaanottajia työryhmässä edustaa asiantuntija Ahto Apajalahti (Effi ry).

Työryhmän pysyviä asiantuntijoita ovat lakimies Erika Leinonen (Viestintävirasto) ja lakimies Hertta Hartikainen (Kilpailu- ja kuluttajavirasto).

Sammandrag

Tekijänoikeuskirjetyöryhmän tavoitteena on selvittää voidaanko hyviä käytäntöjä muodostaa tekijänoikeusvalvonnalle yhdessä oikeudenhaltijoiden, kirjeitä lähettävien, yhteystietoja oikeuden päätöksellä luovuttavien teleoperaattoreiden sekä kirjeitä saaneita edustavien tahojen kanssa. Lisäksi työryhmässä kuullaan pysyviä ja muita asiantuntijoita.

Utgångspunkter

Tekijänoikeuden haltijoiden edustajat ovat kiihtyvällä tahdilla lähettäneet kirjeitä niille, joiden IP-osoitteesta on havaittu tapahtuneen tekijänoikeudella suojatun aineiston välittämistä vertaisverkossa. Nämä kirjeet ovat puhututtaneet koko alkuvuoden 2017 eri medioissa.

Ensivaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuille lisättiin osio, jossa annetaan tietoa oikeudenhaltijoiden ja kirjeiden saajien oikeuksista, vastuista ja velvoitteista, jotka koskevat kirjeiden muodossa yksityishenkilöihin kohdistuvaa tekijänoikeusvalvontaa.

Lisäksi ministeriö asetti työryhmän selvittämään, miten tekijänoikeuksien valvontaan olisi mahdollista kehittää alan hyviä käytäntöjä turvaamaan kirjeiden vastaanottajien asemaa. Hyviin käytäntöihin voisivat sisältyä esimerkiksi yhdenmukaiset käytännöt henkilötietolain soveltamisessa sekä valvontatoimenpiteiden ripeä suorittaminen.

Ministeriön asettama työryhmä pohtisi myös, olisiko lainsäädäntöä joltain osin muutettava, jollei muilla toimilla riittävästi pystytä selkiyttämään tilannetta ja vaikuttamaan alan käytäntöihin. Myös EU:n täytäntöönpanon varmistamista koskeva direktiivi tulee käsittelyyn kesällä.

Ytterligare uppgifter