Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Tillgänglighetsbiblioteket Celias direktion och delegationen för punktskrift

OKM039:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Det är fråga om en förordning av undervisnings- och kulturministeriet som utfärdas med stöd av lagen om Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Avsikten är att genom förordning föreskriva bl.a. om den närmare sammansättningen av och beslutsförhet i de organ som är finns i anslutning till biblioteket.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM039:00/2022

Ärendenummer VN/19153/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 28.6.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 28.6.2022

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 858/2022

Mål och resultat

Förordningen avses träda i kraft samtidigt med lagen, det vill säga den 1 januari 2023.

Sammandrag

Det är fråga om en förordning av undervisnings- och kulturministeriet som utfärdas med stöd av lagen om Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Avsikten är att genom förordning föreskriva bl.a. om den närmare sammansättningen av och beslutsförhet i de organ som är finns i anslutning till biblioteket.

Utgångspunkter

Enligt 7 § får bland annat närmare bestämmelser om direktionens sammansättning utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. Likaså enligt 9 § får bland annat närmare bestämmelser om delegationens uppgifter och sammansättning utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.