Utvidgning av läroplikten

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till vissa lagar som har samband med den

OKM032:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Läropliktsåldern höjs till 18 år. Det ska säkerställas att alla som går ut grundskolan slutför en utbildning på andra stadiet. De förberedande utbildningarna på andra stadiet och handledningen i övergångsskedet ska utvecklas. En förlängning av läroplikten förutsätter att utbildningen på andra stadiet är avgiftsfri.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM032:00/2019

Ärendenummer OKM/26/010/2019 , VN/1985/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 2.9.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 28.8.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Metod Läropliktsåldern höjs till 18 år

Lagberedning

RP med förslag till lag om läroplikt och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 218/2020

Läropliktsåldern ska höjas till 18 år. Målet är att säkerställa att alla som går ut grundskolan avlägger utbildning på andra stadiet. Utbildningar som förbereder för andra stadiet och handledning under övergångsperioden utvecklas. En utvidgning av läroplikten förutsätter att utbildning på andra stadiet är avgiftsfri.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Sammandrag

Läropliktsåldern höjs till 18 år. Det ska säkerställas att alla som går ut grundskolan slutför en utbildning på andra stadiet. De förberedande utbildningarna på andra stadiet och handledningen i övergångsskedet ska utvecklas. En förlängning av läroplikten förutsätter att utbildningen på andra stadiet är avgiftsfri.

Utgångspunkter

Ett centralt mål i statsminister Sanna Marins regeringsprogram är att utbildnings- och kompetensnivån stiger på alla utbildningsnivåer, att skillnaderna i inlärning minskar och att jämlikheten i utbildningen ökar. Enligt regeringsprogrammet ska alla som går ut grundskolan avlägga en utbildning på andra stadiet.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.