Kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasieutbildningen

OKM027:00/2021 Projekt

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma on osa hallitusohjelman toimeenpanoa. Ohjelma toteuttaa hallituksen tavoitteita osaamistason nostamisesta sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM027:00/2021

Ärendenummer VN/5061/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.5.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 20.4.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället

Mål och resultat

Ohjelman tavoitteena on parantaa lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta systeemisesti ja pitkäjänteisesti, edistää ja tukea hyvinvointia sekä osaamistason nostamista, vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja edistää oppimiserojen kaventumista, tukea ja edistää oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelua, parantaa osaamisen laatua jatkamalla ja tukemalla lukiolain ja opetussuunnitelmien toimeenpanoa, tukea lukiokoulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä, laadun jatkuvassa parantamisessa sekä sitä tukevan toimintakulttuurin kehittämisessä ja edistää lukiokoulutuksen saavutettavuutta.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaa tukevan seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea ohjelman toimeenpanoa sekä arvioida siinä tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia. Lisäksi tehtävänä on valmistella ehdotus lukiokoulutuksen laatustrategiaksi ja toimenpide-ehdotukset sen toteuttamiseksi. Ehdotuksen tulee kattaa kaikki lukiokoulutuksen kansallisen laatujärjestelmän osat, kuten koulutuksen järjestäjän laadunhallinta, kansallinen lukiokoulutuksen ohjaus ja koulutuksen ulkopuolinen arviointi.

Sammandrag

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma on osa hallitusohjelman toimeenpanoa. Ohjelma toteuttaa hallituksen tavoitteita osaamistason nostamisesta sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä.

Utgångspunkter

Lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus on ollut toistaiseksi varsin hyvä. Vuonna 2019 korkeintaan 10 kilometrin päässä lukiosta asui 85 % ja korkeintaan 30 kilometrin päässä liki kaikki lukion aloittamisikäisistä 15-vuotiaista nuorista. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Lisäksi toisen asteen ikäluokkien tuleva kehitys haastaa lukiokoulutuksen saavutettavuutta etenkin harvaan asutuilla alueilla.

2010-luvun alhainen syntyvyys heijastuu 2030-luvun alussa lukiokoulutuksen ikäluokkiin. Nuorten määrä vähenee enemmän kuin yhdeksässä kunnassa kymmenestä kaikkiaan noin 90 000 kouluikäisellä nuorella vuoteen 2040 mennessä. Sisäinen muuttoliike polarisoi edelleen väestönkehitystä. Alueellinen eriytymiskehitys asettaa merkittäviä haasteita lukiokoulutuksen yhdenvertaiselle toteutumiselle ja koulutuksen alueelliselle saavutettavuudelle.

Äidinkieleltään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvien lukiolaisten määrä on kasvanut koko 2000-luvun, ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Vieraskielistä opetusta tarjoavissa lukioissa opiskelijoita oli 1 959 vuonna 2019. Vieraskielisiä lukio-opiskelijoita on jo useita tuhansia ja heistä suurin osa asuu viidessä suurimmassa kaupungissa. Maahanmuuttotaustaiset ja vieraskieliset opiskelijat ovat kuitenkin edelleen olleet aliedustettuina lukiokoulutuksessa. Vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuudet saada tarvitsemaansa kielellistä tukea tai ylimääräistä tukiopetusta vaihtelevat.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman tavoitteena on kehittää lukiokoulutuksen toimintatapoja, käytänteitä sekä kannustimia siten, että kaikilla opiskelijoilla on taustasta riippumatta mahdollisuus opiskella lukiokoulutuksessa ja suorittaa ylioppilastutkinto.

Ytterligare uppgifter