Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

OKM022:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan siten, että koronaepidemiasta johtuvat toiminnan volyymin ja kustannusten pienentyminen eivät vaikuta alentavasti tulevien vuosien rahoitustasoon ja jakautumiseen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM022:00/2022

Ärendenummer VN/13573/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 13.4.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 4.5.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 37/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 161/2022

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete ändras så att de minskade verksamhetsvolymerna och kostnaderna till följd av coronaepidemin kommer inte att minska finansieringsnivån och allokeringen under de kommande åren.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä museoiden ja esittävän taiteen yksikköhinnat sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen opiskelijaviikkojen, opiskelijavuorokausien, opiskelijapäivien ja opetustuntien yksikköhinnat määrätään voimassa olevan lain mukaan yksikköhinnan määräämistä edeltävää vuotta edeltäneen vuoden toteutuneiden kustannusten ja suoritteiden perusteella. Koronapandemia ja siihen liittyvät toiminnan rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi vuosien 2020 ja 2021 toimintaan ja kyseisten vuosien toteutuneiden tietojen käyttökelpoisuuteen tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen perusteena. Esityksen tavoitteena on poistaa koronapandemiasta ja siihen liittyneistä rajoituksista johtuneiden tekijöiden vaikutukset tulevien vuosien edellä mainittujen toimintojen valtionosuusrahoituksen tasoon.

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan siten, että koronaepidemiasta johtuvat toiminnan volyymin ja kustannusten pienentyminen eivät vaikuta alentavasti tulevien vuosien rahoitustasoon ja jakautumiseen.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.