Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa laativa työryhmä

OKM017:00/2019 Projekt

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Työssä otetaan huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM017:00/2019

Ärendenummer OKM/19/040/2019 , VN/2287/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 26.4.2019 – 30.10.2020

Datum för tillsättande 26.4.2019

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on laatia esitys Suomen arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi sekä sen keskeisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi ottaen huomioon edellisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jälkeen tapahtunut kehitys, tulevaisuuteen vaikuttavat muutosvoimat ja muutosvauhdin nopeutuminen sekä mahdollisuudet arkkitehtuurin keinoin ratkoa yhteiskunnallisia haasteita.

Työryhmän tulee tarkastella miten erilaiset muutosvoimat heijastuvat rakennettuun ympäristöön ja minkälaisia mahdollisuuksia ne luovat suomalaiselle arkkitehtuurille ja rakennetulle ympäristölle kokonaisuudessaan.

Tarkasteluun sisältyviä näkökulmia ovat vähintään:

- Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu
- Terveys ja hyvinvointi
- Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallistaminen
- Digitalisaatio, uudet teknologiat ja innovatiivisuus
- Väestökehitys, aluekehitys ja muuttoliikkeet
- Suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuus, kilpailukyky ja vienti
- Kulttuuriperintö ja -matkailu
- Arkkitehtuurin kritiikki, teoria ja tutkimus
- Arkkitehtuurikasvatus ja koulutus

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Työssä otetaan huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla.

Utgångspunkter

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman vuonna 1998 muiden pohjoismaiden vanavedessä. Ohjelma julkaistiin viidellä eri kielellä ja se toimi esikuvana monelle muulle eurooppalaiselle maalle. Arkkitehtuuripolitiikan avulla pyrittiin parantamaan rakentamisen laatua, antamaan sisältöä kestävän kehityksen periaatteisiin kaavoituksessa ja rakentamisessa sekä lisäämään avoimuutta ja vuorovaikutusta. Nämä olivat myös vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita.

Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on nyt kulunut 20 vuotta. Tuon jälkeen muut pohjoismaat ovat julkaisseet arkkitehtuuripoliittiset ohjelmansa: Ruotsi viimeksi vuonna 2018, Tanska vuonna 2014, Norja 2009 ja Islanti 2014. Nämä ohjelmat korostavat kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja kiinnittävät huomiota rakennetun ympäristön laatuun – terveellisyyteen, turvallisuuteen, esteettisyyteen ja viihtyvyyteen. Suomessa ohjelmatyö on viime vuosina edennyt paikallisella tasolla; omia arkkitehtuuripoliittisia ohjelmiaan ovat tehneet useat kaupungit. Valtakunnallisen tason arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa ei kuitenkaan ole Suomessa vuoden 1998 jälkeen päivitetty.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.