Samarbetsgruppen för konst- och kulturverksamhet som främjar hälsa och välfärd

OKM008:00/2017 Projekt

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on OKM:n ja STM:n perustama työryhmä. Tavoitteena on, että terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on vahvemmin osa eri sektoreiden toimintaa.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM008:00/2017

Ärendenummer OKM/41/040/2016

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.11.2016 – 31.5.2019

Datum för tillsättande 27.10.2016

Mål och resultat

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminta sidotaan entistä vahvemmin osaksi yhteiskunnan eri sektoreiden toimintaa. Jokaisen oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua taide-ja kulttuuritoimintaan elämän eri vaiheissa toteutuu ja eri väestöryhmien väliset erot osallistumisessa kaventuvat.

Sammandrag

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on OKM:n ja STM:n perustama työryhmä. Tavoitteena on, että terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on vahvemmin osa eri sektoreiden toimintaa.

Utgångspunkter

Työryhmä jatkaa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - koordinaatio-ja seurantaryhmän (Toimintaohjelman loppuraporttin (Sosiaali-ja
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:17) tavoitteiden toteuttamista.
Työryhmän työ tukee kärkihanketta: Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden lisääminen taiteen prosenttiperiaatteen laajentamista.

Ytterligare uppgifter