Hoppa till innehåll

Utredningen om främjandet av identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats inom grundläggande konstundervisning färdigställd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2021 9.30
Pressmeddelande

Utredningen om främjande av identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats inom den grundläggande konstundervisningen som utarbetats av politices kandidat Anni Valajärvi har färdigställts. Av utredningen framgår att fältet för den grundläggande konstundervisningen har en positiv inställning och god beredskap när det gäller att föra in studieprestationer inom den grundläggande konstundervisningen i informationsresursen Koski. Utredningen överlämnades till överdirektör Riitta Kaivosoja den 19 november.

I utredningen föreslås som fortsatta åtgärder bland annat att det ska bli möjligt att föra in studieprestationsuppgifter inom den grundläggande konstundervisningen i informationsresursen Koski. Enkäten som genomfördes till stöd för utredningsarbetet besvarades av 70 procent av läroanstalterna inom grundläggande konstundervisning, av vilka 75 procent förhöll sig positivt till dataöverföringen till informationsresursen Koski.

Eftersom utredningen visar att sektorn har en positiv inställning och god beredskap ska undervisnings- och kulturministeriet omedelbart börja bereda möjligheter att integrera uppgifter om studieprestationer inom den grundläggande konstundervisningen i informationsresursen Koski. 

- Jag är glad över att utredningen ger oss en tydlig riktning för det fortsatta arbetet. Det är viktigt att synliggöra det kunnande som förvärvats inom den grundläggande konstundervisningen. Vid undervisnings- och kulturministeriet pågår ett arbete där man bereder införande av sådana uppgifter om annan utbildning än reglerad utbildning som anknyter till det nya servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i informationsresurser som avses i lagen om nationella studie- och examensregister. Vi har beslutat att koppla den grundläggande konstundervisningen till detta pågående lagberedningsarbete, konstaterar överdirektör Riitta Kaivosoja.

I utredningen föreslås det att omfattningen av de studier som förs in i informationsresursen Koski ska fastställas i studiepoäng. Studiepoäng används vid gymnasier, yrkesläroanstalter och högskolor. Även de studier inom det fria bildningsarbetet som förs in i informationsresursen Koski har fastställts i studiepoäng. 

Att ange studiernas omfattning i studiepoäng skulle göra det lättare att identifiera och erkänna kunnande samt att jämföra den grundläggande konstundervisningen med studier på andra utbildningsnivåer. Studiepoäng ersätter inte undervisningstimmarna till exempel som enhet som används som grund för statsandelen per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning, utan används parallellt.

Inom andra utbildningssektorer ska erkännandet av kunnande som förvärvats inom den grundläggande konstundervisningen främjas, och samarbetet i anslutning till ordnandet av gymnasiediplom ska utvecklas. Tillgängligheten och jämlikheten ska beaktas i större utsträckning än tidigare i verksamheten vid läroanstalterna för grundläggande konstundervisning och inom fältet för grundläggande konstundervisning i allmänhet. 

Därtill föreslås att kunskapsbasen för den grundläggande konstundervisningen ytterligare ska stärkas. Det vore ytterst viktigt att inrätta ett uppdaterat register eller någon annan databas som omfattar alla läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning. Ett uppdaterat register skulle förenkla och förtydliga utrednings- och utvecklingsarbetet som anknyter till den grundläggande konstundervisningen.

Förstudie om främjande av identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats i grundläggande konstundervisning

Mer information:

kulturrådet Hanna Koskimies, tfn 0295 330 048
specialsakkunnig Saara Ikkelä, tfn 0295 330 109

Mer om detta ämne

Identifieringen och erkännandet av kunnande som förvärvats inom grundläggande konstundervisning utreds (Nyhet 13.9.2021)
Informationsresursen Koski (Utbildningsstyrelsen)