Hoppa till innehåll

Utredning om hur väl utbildningen som handleder för examensutbildning fungerar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2024 13.00
Nyhet

Utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) är en fungerande helhet ur flera olika perspektiv. Den ger de studerande färdigheter att söka till gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning, orienterar de studerande i utarbetandet av en plan för fortsatta studier och arbetsliv och stärker de studerandes förutsättningar att slutföra gymnasieutbildningens lärokurs och avlägga studentexamen efter den eller att avlägga yrkesinriktad examen. De som studerar inom Hux-utbildning är en mångfaldig grupp och deras olika behov tillgodoses med individuella lösningar. Dessa uppgifter framgår av en utredning som gjorts av Owal Group.

Studerandena är allmänt nöjda med genomförandet av och undervisningen i Hux-utbildningen. Det fanns vissa skillnader i graden av tillfredsställelse mellan studerandegrupperna. Enligt de studerande gick det smidigt att söka till utbildningen, och en stor del av de studerande upplever att deras mål och önskemål har beaktats. Det fanns dock varierande erfarenheter av hur tillräcklig handledningen är när det gäller olika studiemöjligheter.

Undervisnings- och handledningspersonalen var relativt nöjd med Hux-utbildningen. De mål som anges i lagen upplevs i huvudsak ha uppnåtts väl. Ansökningsprocessen till Hux-utbildningen fungerar väl, och de studerandes individuella planer utarbetas och följs upp under studiernas gång. Flexibiliteten och mångsidigheten i utbildningen lyftes i synnerhet fram som dess styrkor. Det efterlystes dock mer resurser för handledning och särskilt stöd. Det önskades också att gruppstorlekarna var mindre och att det fanns fler speciallärare. Utmaningarna med Hux-utbildningen framhölls vara det stora antalet studerande med ett främmande språk som modersmål, kraven på språkkunskaper, frågor som gäller höjning av vitsord samt tillgången till krävande särskilt stöd.

Utbildningsanordnarna förhåller sig positiva till organiseringen av Hux-utbildningen, uppfyllandet av förutsättningarna för yrkesinriktade studier och av behörighetsvillkoren för lärare, hur den kontinuerliga ansökan fungerar, verksamhetsmiljön samt studiehandledningens och lärarresursernas tillräcklighet. Bestämmelserna om anordnartillstånd upplevdes vara både fungerande och motiverade, och det önskades att de förblir oförändrade. Mest kritik riktades mot det ringa antalet speciallärare, finansieringssystemets funktion och stärkandet av färdigheterna i anslutning till gymnasieutbildningen. Det efterlystes mer resurser för individuellt stöd, material och S2-undervisning. Utbildningsanordnarna förhöll sig olika till finansieringen av Hux-utbildningen och lade fram olika förslag till att utveckla den.

En fungerande elevhälsa anses enligt utredningen vara viktig, eftersom de studerandes behov av stöd inom Hux-utbildningen är varierande. Resultaten av utredningen antyder att elevhälsan har organiserats på ett fungerande sätt och att samarbetet mellan olika aktörer fungerar smidigt. Aktörerna inom elevhälsan efterlyste mer proaktiv verksamhet, enhetligare verksamhetsmodeller och ökade resurser. Det önskades även att elevhälsan skulle vara mer närvarande i de studerandes vardag direkt från början av studierna.

Förslag till utveckling av Hux-utbildningen

Med stöd av Owals utredning borde följande åtgärder vidtas för att utveckla Hux-utbildningen:

  • Finansieringssystemet bör preciseras så att det beaktar varierande studerandeantal och smidiga betalningsarrangemang.
  • Kraven på språkkunskaper bör förtydligas innan Hux-utbildningen inleds.
  • Smidiga och jämlika förfaranden bör utvecklas för att främja en höjning av vitsorden.
  • Mer proaktiva och enhetliga verksamhetsmodeller bör utvecklas i fråga om elevhälsan.
  • Regional jämlikhet bör säkerställas i fråga om krävande särskilt stöd.
  • Resursernas tillräcklighet bör ses över i förhållande till antalet studerande.

- - - 
Enkäten besvarades av sammanlagt 1 936 personer från olika delar av Finland. Dessutom samlades det in ett omfattande intervjumaterial. Sammanlagt 85 personer deltog i intervjuerna. 

Mer information:

Utredning

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning