Hoppa till innehåll

Utredning har inletts om gymnasieutbildningens särskilda utbildningsuppgifter och de riksomfattande utvecklingsuppgifter som ingår i dem

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2024 14.18
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett en utredning om hur väl de särskilda utbildningsuppgifterna och riksomfattande utvecklingsuppgifterna inom gymnasieutbildningen fungerar och vilka effekter de har på fördjupandet av kunnandet och skapandet av mångsidiga studiemöjligheter. I utredningen är avsikten att bedöma hur uppgifterna i fråga fungerar i förhållande till målen i lagstiftningen.

Enligt lagstiftningen följer undervisnings- och kulturministeriet regelbundet att förutsättningarna för en särskild utbildningsuppgift och en riksomfattande utvecklingsuppgift som ingår i den uppfylls.

Med en särskild utbildningsuppgift inom gymnasieutbildningen avses sådan undervisning inom vilken betoningen ligger på ett eller flera läroämnen eller studiehelheter och avvikelser kan göras från bestämmelserna och föreskrifterna om gymnasieutbildningen. För närvarande finns det sammanlagt 75 gymnasier som beviljats en särskild utbildningsuppgift, och dessa gymnasier upprätthålls av 41 olika utbildningsanordnare. Totalt 11 utbildningsanordnare har även beviljats en riksomfattande utvecklingsuppgift. En särskild utbildningsuppgift och en riksomfattande utvecklingsuppgift som eventuellt ingår i den förutsätter tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet. 

När det gäller särskilda utbildningsuppgifter är avsikten att utreda hur de mål som ställts upp för uppgiften i lagstiftningen har nåtts och hur utbildningarna har främjat särskild kompetens och stärkt den nationella kompetensreserven. Ytterligare ska man se på stärkandet av de studerandes möjligheter att delta och påverka, det mervärde som undervisningen ger och det mervärde som de studerande upplever, riktandet av resurser till skötseln av den särskilda utbildningsuppgiften samt det regionala genomförandet och den riksomfattande täckningen.

När det gäller riksomfattande utvecklingsuppgifter utreds hur väl man har lyckats utveckla och sprida modeller och god praxis i fråga om pedagogik, verksamhetskultur och lärmiljöer för den undervisningsinriktning som den särskilda utbildningsuppgiften avser samt stärka personalens pedagogiska färdigheter och kompetens. Dessutom ser man närmare på om de aktörer som arbetat med utvecklingsuppgifterna har lyckats främja och utveckla samarbetet mellan utbildningsanordnare och andra aktörer inom området för den särskilda utbildningsuppgiften.  
 
Datainsamlingen för utredningen består av bakgrundsfakta, sakkunnigintervjuer och digitala enkäter riktade till utbildningsanordnare, undervisningspersonal och studerande inom gymnasieutbildning. För jämförbarhetens skull hörs även andra anordnare av gymnasieutbildning med hjälp av en digital enkät. I slutet av utredningen kompletteras datainsamlingen med gymnasiebesök och ytterligare intervjuer med sakkunniga. 

Utgående från utredningen bedöms eventuella behov av utveckling och förändring. Utredningen genomförs av Owal Group Oy och den blir klar i augusti 2024. 

Mer information om utredningen ges av:

Allmänbildande utbildning Utbildning