Hoppa till innehåll

Ungas företagarfärdigheter stöds med 700 000 euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 11.20
Nyhet

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat 700 000 euro för främjandet av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivsfärdigheter. Sex projekt beviljades understöd.

Understöd beviljades för projekt som genomförs av Talous ja nuoret TAT ry, Nuori Yrittäjyys ry, Barn- och ungdomsstiftelsen, Phoenix ry, Suomen 4H-liitto ry samt Finlands svenska Marthaförbund rf.

I beviljandet av understöd har man bland annat betonat att projekten engagerar de unga som har det sämst ställt, invandrare, partiellt arbetsföra och unga som särskilt drabbats av konsekvenserna av coronapandemin.

De projekt som understöds omfattar årskurs 6 och 9 i fråga om barn och unga i grundskoleåldern samt studerande vid gymnasier i fråga om unga på andra stadiet. Även unga som saknar arbete eller utbildningsplats har beaktats och till exempel Phoenix ry:s projekt når ut till invandrarbefolkningen. Genom projekten kommer man också att nå svenskspråkiga ungdomar.

- Det är viktigt att de unga får erfarenheter och information om såväl företagande, ekonomi som arbetslivet. Jag upplever att även ett så litet anslag som detta ger de unga goda och meningsfulla stunder av lärande och insikt, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

De färdigheter som avser företagande, ekonomi och arbetsliv är en del av livslångt lärande, under vilket människornas färdigheter utvecklas och kompletteras i olika skeden av deras utbildnings- och inlärningsväg. Det handlar om allt från livskompetens, växelverkan och självledarskap till innovationsförmåga och förmåga att hantera förändringar. 

Utbildningen och fostran ska stödja företagsamheten, hanteringen av privatekonomin och arbetslivsorienteringen så att de utvecklas till ett handlingssätt där attityd, ambition och handlingsvilja kombineras med kunskap och hög kompetens. En entreprenörsinriktad verksamhetskultur och handlingsmodell, liksom ekonomiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter, uppnås bäst i samarbete med det omgivande samhället.

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram satsas det systematiskt på en stark företagsamhetspolitik. Enligt regeringsprogrammets riktlinje ska man under regeringsperioden göra tröskeln för inledande av företagsverksamhet lägre och satsa på att stärka det företagarvänliga klimatet genom att öka arbetslivskompetensen och bland annat genom att öka förståelsen för och kunnandet om företagandet och arbetslivet på olika utbildningsnivåer samt genom andra offentliga tjänster. Vidare uppmärksammas ekonomiska kunskaper och arbetslivskompetens som element som påverkar de ungas välbefinnande.

Beviljade understöd  

Mer information: överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn 0295 330 113