Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriets budgetförslag 7,9 miljarder euro för 2024

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 13.02
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet föreslår ett anslag på 7,9 miljarder euro för sitt förvaltningsområde i statsbudgeten för 2024. Anslaget är 236 miljoner euro större än i den ordinarie budgeten för 2023.

Undervisnings- och kulturministeriets budgetförslag publicerades den 28 augusti efter att finansministeriet lämnat sitt eget förslag till statsbudget. Regeringen slår fast innehållet i budgetpropositionen för 2024 vid budgetförhandlingarna den 19–20 september 2023.

Syftet med de åtgärder som föreslås i budgetpropositionen är att höja befolkningens utbildnings- och kompetensnivå och främja sysselsättningen och övergången till fortsatta studier bland utexaminerade från olika utbildningsområden. Ett ytterligare mål är att säkerställa att utbildningsutbudet motsvarar arbetskraftsbehoven och att servicestrukturen inom branschen motsvarar befolkningsförändringen. 

Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt fritt bildningsarbete

För småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt det fria bildningsarbetet föreslås totalt 823,4 miljoner euro för 2024. 

På grund av åtgärderna i regeringsprogrammet föreslås en anslagshöjning på 50 miljoner euro för att utveckla den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Anslagshöjningen anvisas i form av statsunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Dessutom föreslås det en miljon euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av utökningen av undervisningen med en årsveckotimme i enlighet med ett tidigare beslut.

För finansieringen av det fria bildningsarbetet föreslås 164 miljoner euro. I anslaget ingår i enlighet med regeringsprogrammet ett tillägg på 3 miljoner euro för folkhögskolornas läropliktsutbildning samt en nedskärning på 22,5 miljoner euro i statsandelarna för fritt bildningsarbete jämfört med budgeten för 2023.

Utbildningen på andra stadiet 

För yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen föreslås 1 437 miljoner euro, vilket är 93,5 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023. 

I budgetpropositionen ingår ett anslag på 2 197 miljoner euro för yrkesutbildning och 854 miljoner euro för gymnasieutbildning. Siffrorna omfattar utöver den statliga finansieringen av yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen (1 405 miljoner euro) också den kommunala finansieringsandelen. 

Nästa år ökar den statliga finansieringen av yrkesutbildningen med 53,7 miljoner euro och av gymnasieutbildningen med 29,3 miljoner euro jämfört med 2023. 

Med anslagen för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen finansieras också utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux), som inleddes 2022. För kostnaderna för utvidgningen av läroplikten anvisas ett tillägg på 19,7 miljoner euro.

I budgetpropositionen ingår dessutom tilläggsfinansiering på 10 miljoner euro för utveckling av systemet med stöd för lärande inom andra stadiets utbildningssektor.

Högskolor och forskning

För högskoleundervisning och forskning föreslås 3 699 miljoner euro, vilket är 207,4 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2023.

Målet är att höja antalet högskoleutbildade unga vuxna så nära 50 procent som möjligt före 2030. För att främja detta mål föreslås 20 miljoner euro för 2024 för att öka antalet nybörjarplatser vid högskolorna. Det föreslås att högskolornas basfinansiering höjs på motsvarande sätt som höjningen av kostnadsnivån med 181,8 miljoner euro. I syfte att stärka de offentliga finanserna höjs de fastställda maximiavgifterna för universitetens och yrkeshögskolornas öppna utbildningsutbud samt minimibeloppet av terminsavgifterna för studerande från länder utanför EU och EES. På motsvarande sätt minskas den statliga finansieringen av högskolorna. Dessutom minskas den statliga finansieringen av yrkeshögskolorna med 12 miljoner euro från och med 2024 genom en överföring av praktikersättningarna inom social- och hälsovården.

För Finlands Akademi föreslås som fullmakt för forskningsprojekt (inklusive finansieringen från rådet för strategisk forskning) sammanlagt 460,9 miljoner euro. I fråga om forskningsmaterial, forskningsresultat och kunnande främjas ett omfattande utnyttjande samt öppenhet. 

I anslagen för högskoleutbildning och forskning har ännu inte inkluderats något finansieringstillägg enligt lagen om FoU-finansiering, eftersom beredningen av fördelningen av tillägget enligt huvudtitel fortfarande pågår. Undervisnings- och kulturministeriet har som komplettering till den ordinarie budgetpropositionen lämnat ett förslag till ökning av FoU-finansieringen i fråga om den andel som faller inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess användningsändamål.

Studerande

För studiestödet föreslås 828,5 miljoner euro, varav 526,6 miljoner euro föranleds av utgifterna för studiepenning och bostadstillägg. I enlighet med regeringsprogrammet görs inga indexjusteringar i grundskyddsförmånernas belopp 2024–2027, varför också studiepenningens belopp fryses på 2023 års nivå.

Beloppet av de lån som staten ska betala som borgensman, beloppet av betalningsbefrielser och användningen av ränteunderstöd har ökat i takt med att även lånebeloppen har ökat. För utgifter som föranleds av statsborgen för studielån föreslås således ett högre anslag än tidigare (158,2 miljoner euro). 

Utgifterna för måltidsstöd för högskolestuderande uppgår till 39,5 miljoner euro. För utgifterna för stöd för skolresor reserveras ett anslag på 104,2 miljoner euro, där man bland annat beaktar ökningen av andelen kollektivtrafik som omfattas av biljett- och betalningssystemet Waltti.

Konst och kultur

För anslagen för konst och kultur föreslås cirka 556 miljoner euro, vilket är 9,5 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2023. För etableringen av En läsgåva till barnet-modellen föreslås ett tillägg på 350 000 euro. I En läsgåva till barnet-programmet delas bokkassar ut till spädbarnsfamiljer i samband med besök till rådgivningen. Etableringen av programmet ingår i regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering för att stärka barnens läskunnighet.

Staten är i enlighet med tidigare beslut beredd att finansiera projektet Europas Kulturhuvudstad 2026 med högst 20 miljoner euro, varav 2,8 miljoner euro riktas till 2024.

Anslaget för kompensationen för kopiering för enskilt bruk stannar på förra årets nivå, det vill säga 11 miljoner euro. I anslaget ingår dessutom 16,6 miljoner euro för betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för kostnaderna för att ordna ersättning. Anslaget omfattar en höjning på en miljon euro som föranleds av ersättningen för e-utlåning. 

Idrottsverksamhet

För idrottsväsendets anslag föreslås cirka 149 miljoner euro. Dessutom föreslås det att det från och med 2024 reserveras ett anslag på 20 miljoner euro per år för att öka den fysiska aktiviteten. Med anslaget genomförs det förvaltningsövergripande programmet för en fysiskt aktiv livsstil samt funktionsförmåga. Motion och elitidrott främjas i enlighet med regeringsprogrammet med särskild uppmärksamhet på stärkande av jämställdhet, likabehandling och ansvarsfullhet.

Ungdomsarbete

För ungdomsarbetets anslag föreslås cirka 75 miljoner euro, vilket är tre miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2023. Förebyggandet av utslagning bland unga genomförs i enlighet med regeringsprogrammet.

Planen för de offentliga finanserna 2025–2027

Undervisnings- och kulturministeriet har samtidigt föreslagit tillägg i enlighet med regeringsprogrammet till planen för de offentliga finanserna 2025–2027. Planen för de offentliga finanserna godkänns i samband med budgetförhandlingarna den 19–20 september. 

För att stärka den grundläggande utbildningen föreslås 100 miljoner euro för 2025, 150 miljoner euro för 2026 och 200 miljoner euro från och med 2027. Dessutom föreslås det att finansieringen av den förberedande undervisningen utvidgas till att gälla högst två år och att 3,5 miljoner euro anvisas för detta ändamål från och med 2025. Tillägget på 3 miljoner euro per år för folkhögskolornas utbildning för läropliktiga är permanent.

För stödet för lärande och studiehandledningen inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen föreslås 20 miljoner euro per år från och med 2025. 

För att genomföra en bestående utvidgning av utbildningen anvisas högskolorna en gradvis stigande anslagsökning, som uppgår till högst 164 miljoner euro 2029.

För psykoterapeututbildningen anvisas ett tillägg på 2 miljoner euro 2025, 5 miljoner euro 2026 och 10 miljoner euro från och med 2027.

Anslaget för att genomföra av programmet för en fysiskt aktiv livsstil samt funktionsförmåga utökas med 20 miljoner euro per år 2025–2028.

Mer information:

Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330 182
Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör (grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete), tfn 0295 330 258
Petri Lempinen, överdirektör (yrkesutbildning, gymnasieutbildning), tfn 0295 330 180
Erja Heikkinen, överdirektör (högskoleutbildning och forskning), tfn 0295 330 101
Riitta Kaivosoja, överdirektör (kultur- och konstpolitik, grundläggande konstundervisning), tfn 0295 330 129 
Esko Ranto, överdirektör (ungdoms- och idrottspolitik, studiestöd), tfn 0295 330 115
Pasi Rentola, ekonomichef (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 330 211
Timo Ertola, konsultativ tjänsteman (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 330 083

Allmänbildande utbildning Bibliotek Forskning Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Småbarnspedagogik Studiestöd Unga Upphovsrätt Utbildning Yrkesutbildning