Hoppa till innehåll

Undervisningen i B1-språket utökas i årskurs 7

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 13.56
Pressmeddelande

Undervisningen i B1-språket (finska/svenska) utökas med en årsveckotimme i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen. Statsrådet utfärdade de förordningsändringar som gäller detta torsdagen den 19 januari.

Antalet årsveckotimmar i B1-språket utökas med en årsveckotimme i fråga om undervisningen som är gemensam för alla, varvid minimimängden undervisning i läroämnet höjs från sex till sju årsveckotimmar. Tillägget riktas till årskurs 7. 

I fortsättningen ska undervisningen i B1-språket omfatta två årsveckotimmar i årskurs 1–6, två årsveckotimmar i årskurs 7 och tre årsveckotimmar i årskurs 8–9. Utbildningsanordnarna kan i sin egen timfördelning fördela årsveckotimmarna i årskurs 8–9 på ett sätt som är lokalt ändamålsenligt.

Ändringarna har samband med regeringens nya nationalspråksstrategi, som ska trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken och förbättra språkklimatet. Enligt uppgifter från utredningar och utvärderingar upplever lärarna dessutom att den nuvarande timfördelningen i B1-språket är utmanande med tanke på undervisningens framskridande. Detta har också återspeglats i studerandenas lärresultat i svenska under de senaste två läsåren. Regeringen fastställde riktlinjerna för ändringen vid förhandlingarna om budgeten för 2023 den 1 september 2022.

Att lägga till en årsveckotimme medför en ökning i kommunernas löne- och läromedelskostnader. Beslutet förutsätter att det till planen för de offentliga finanserna för 2024–2027 anvisas 4 135 000 euro för 2024 och  9 925 000 euro från och med 2025 på grund av förändringen i B1-språkets omfattning. 

För beredningen av läroplanerna samt för genomförandet och uppföljningen av reformen föreslås dessutom en miljon euro åren 2023 och 2024. Anslaget för 2024 presenteras i planen för de offentliga finanserna 2024–2027.

Förordningarna träder i kraft den 1 augusti 2024.

Mer information: 

  • Marjaana Larpa, regeringsråd, tfn 02953 30480
  • Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 02953 30058