Hoppa till innehåll

FUI-färdplan godkänd av ministerarbetsgruppen:
Färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten visar vägen till hållbar tillväxt och välfärd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 14.12
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer godkände vid sitt möte den 21 april 2020 en nationell färdplan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI). Åtgärderna förbättrar den finländska FUI-miljöns globala attraktionskraft och ger företagen incitament att öka FUI-investeringar i Finland.

- Coronakrisen har tydligt påvisat vikten av forskningbaserad utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland och världen över. Nu mer än någonsin tidigare bör Finland lita på forskningsbaserad kunskap och kompetens. Med tanke på vår krisberedskap och för en återgång till en normal vardag krävs det kompetens inom kritiska samhällssektorer, en förstärkning av kunskapsbasen samt aktiv forsknings- och innovationsverksamhet inom olika sektorer och i hela Finland, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Färdplanen har utarbetats gemensamt av undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet. Intressentgrupper inom FUI-verksamheten och övriga ministerier har därtill hörts i stor omfattning.

FUI-verksamheten är kompetensbaserad

Det behövs högklassig kompetens på olika områden för att kunna bygga upp en internationellt konkurrenskraftig innovationsverksamhet som även bidrar till moderniseringen av samhället. Åtgärderna i färdplanen stärker därtill FUI-aktörernas internationalisering och en ökad mobilitet för personer med hög kompetens mellan forskning och näringslivet. Tillgången på personer med högklassig kompetens säkerställs genom att utöka antalet högskoleutbildade och erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande för var och en.

Utöver höjningen av kompetens- och utbildningsnivån i  vårt land lyfter färdkartan också upp vikten av att göra det mer attraktivt för internationella forskare, experter och professionella inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet på olika områden.   

‒ All framgångsrik verksamhet inom forskning, utveckling och innovationer grundar sig sist och slutligen på de människor som bedriver forskning och produktutveckling. Det allra starkaste budskapet jag fått från olika företag runtom i landet är behovet av kompetent arbetskraft, lyfter minister Kosonen fram.

Ny partnerskapsmodell skapar ramarna för samarbete mellan forskningssamfund, näringslivet och andra FUI-aktörer

Inom ramen för FUI-färdplanen kommer man under våren och sommaren att skapa en ny partnerskapsmodell för att få fart på FUI-samarbetet mellan högskolor, forskningsinstitut och företag. Syftet med modellen är att skapa attraktiva miljöer och incitament för ett långsiktigt samarbete mellan forskarsamfundet, näringslivet och övriga FUI-aktörer. Den nya partnerskapsmodellen utarbetas i nära samarbete med centrala intressentgrupper.

Innovativ offentlig sektor

Enligt FUI-färdplanen bör man stärka kopplingen mellan hur man ska lösa de utmaningar som utvecklingen av den offentliga sektorn står inför och de metoder och resurser som står till buds inom olika politiksektorer.  På motsvarande sätt kan styrmedlen inom den offentliga sektorn, bl.a. i form av reglering, innovativa anskaffningar och genomslagsinvesteringar, bidra till att utveckla verksamhetsmiljöer som sporrar FUI-verksamhet och till en modernisering av tjänsterna inom den offentliga sektorn.
 
- Staten och kommunerna kan stödja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet på väldigt många olika sätt. Det krävs mod och kreativitet för att se vilka möjligheter som FUI-verksamheten kan stå till tjänst med både inom olika förvaltningsområden och på andra håll i samhället. Också i det här avseendet bör den offentliga sektorn skapa bästa möjliga verksamhetsmiljöer samt förutsättningarna för dem, konstaterar minister Kosonen.
 

Mer information:
direktör Erja Heikkinen, tfn. 0295 330 101, undervisnings- och kulturministeriet
industrirådet Mikko Huuskonen, tfn 0295 063 732, arbets- och näringsministeriet
specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, 0401492201

Forskning Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning Tutkimus- ja innovaationeuvosto