Hoppa till innehåll

Utkast till förordningar skickas på remiss:
Språkundervisningen inleds redan i årskurs ett

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2018 15.17
Pressmeddelande
Kuva: Liisa Takala

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat utkast till förordningar om att inleda undervisningen i A1-språket redan i årskurs 1-2, dvs så att undervisningen inleds redan under den första årsklassen. I och med förslaget ska alla elever omfattas av den tidigare inledda språkundervisningen, oberoende av var de bor. Meningen är att ändringen träder i kraft så att den kommer att gälla förstaklassister som börjar skolan nästa höst.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen motiverar den omfattande ändringen med betydelsen av språkkunskaper i en värld som blir allt mer internationell.

- En mångsidig språkkunskap är en av de viktigaste färdigheterna i framtiden. Barn har en förbluffande förmåga att lära sig nya saker, och den bästa åldern att lära sig främmande språk är under den tidiga barndomen då barn lär sig nya språk snabbt och lekande lätt, säger Grahn-Laasonen.

Enligt den nuvarande praxisen inleds undervisningen i A1-språket under den tredje årsklassen, men flera kommuner erbjuder redan möjligheter till tidigare språkundervisning. Att inleda språkundervisningen redan i årskurs ett i hela landet ökar enligt Grahn-Laasonen den utbildningsmässiga jämlikheten.

- Ändringen som nu genomförs innebär att alla finländska barn kommer att omfattas av en tidigare inledd språkundervisning, oberoende av bakgrund eller hemkommun. Framöver får alla barn undervisning i det första främmande språket redan i den första årsklassen, säger Grahn-Laasonen.

Också professor Riitta Pyykkö föreslog att man tidigarelägger språkundervisningen i sin utredning för undervisnings- och kulturministeriet om läget beträffande språkreserven i Finland. I utredningen rekommenderades den modell som nu föreslås, där undervisningen i det första främmande språket för alla elevers del inleds senast under det första årets vårtermin.

Enligt förslaget ska antalet årsveckotimmar i A1-språket, dvs. det första främmande språket, ökas med 2 årsveckotimmar i undervisningen som är gemensam för alla. Undervisningen i A1-speåket ska enligt förslaget inledas senast under vårterminen i årskurs 1. Enligt förslaget ska man inom den grundläggande utbildningen få minst 18 årsveckotimmar undervisning i A1-språket. Förslaget innebär att läropliktens antal årsveckotimmar utvidgas med två årsveckotimmar.

-Att språkundervisningen inleds tidigare påverkar inte de andra läroämnena, utan man inför två veckotimmar till i de lägsta klasserna i grundskolan. Kommunerna får tilläggsfinansiering för den nya uppgiften, säger Grahn-Laasonen.

Utbildningsanordnaren beslutar om hur årsveckotimmarna fördelas i årskurserna 1-2. Undervisningen bör ändå inledas senast under vårterminen i årskurs 1 med minst 0,5 årsveckotimmar.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Man föreslår att undervisningen i A1-språk inleds stegvis så att undervisningen i årskurs 1 inleds under vårterminen 2020 och utvidgas till nästa årsklass under läsåret 2020-2021. Ändringen skulle därmed gälla förstaklassister som börjar skolan 2019.

Utbildningsstyrelsen bereder under 2018-2019 beskrivningar i läroplanen för den grundläggande utbildningen om A1-språkets uppgift, mål och centrala innehållsområden för målen under årskurserna 1 och 2. Ändringarna i läroplanen föreslås träda i kraft senast den 1 maj 2019 så att de nya utbildningsanordnarnas läroplaner kan tas i bruk, inklusive A1-språket, från och med den 1 januari 2020.

Regeringen fattade beslut om att tidigarelägga det första främmande språket (A1-språket) i ramförhandlingarna den 13 april 2018. Tidigareläggandet av undervisningen i A1-språket har beretts som tjänstearbete vid undervisnings- och kulturministeriet. I samband med beredningen har ministeriet hört centrala aktörer. Lagförslaget är på remissrunda fram till den 10 augusti 2018.

Begäran om utlåtande har publicerats på ministeriets webbplats samt på utlåtandetjänsten utlåtande.fi. .

Efter remissrundan fortsätter beredningen vid Utbildningsstyrelsen som reformarbete i anslutning till grunderna för läroplanerna

Mer information:

 - överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, tfn 0295330258

- regeringssekreterare Kirsi Lamberg, avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, tfn 0295330397

- specialmedarbetare Daniel Sazonov (ministerns intervjuförfrågningar), tfn 045 129 6812

Sanni Grahn-Laasonen Utbildning