Hoppa till innehåll

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet:
Språkundervisningen inleds framöver redan i första klass – 4,3 miljoner i statsunderstöd har delats ut

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2018 16.27 | Publicerad på svenska 16.4.2018 kl. 16.49
Pressmeddelande
Bild: Jouni Kangasniemi/OKM

Regeringen beslöt i budgetramen att språkundervisningen ska inledas från första klass från och med år 2020. Redan före det stöder man tidigareläggningen av språkundervisningen genom regeringens spetsprojekt. Utbildningsstyrelsen har beviljat anordnare av grundläggande utbildning 4,3 miljoner euro i statsunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Med statsunderstöden utvecklas verksamhetsmodeller för att ordna språkundervisning som lämpar sig för den inledande undervisningen.

Regeringen beslöt i budgetramen förra veckan att det första främmande språket, dvs. A1-språket i fortsättningen ska inledas redan på våren under det första skolåret. Den tidigarelagda språkundervisningen kommer att beröra alla ettor från och med 1.1.2020. De förändringar som tidigareläggningen kräver görs i förordningarna hösten 2018 och i läroplanerna av Utbildningsstyrelsen under år 2019. De årsveckotimmar som används för tidigareläggningen (en timme på våren i ettan och en i tvåan) läggs till i timresursen. Tilläggsanslaget för ändamålet är totalt 12 miljoner euro från år 2021.
 

– De ettor som börjar i skolan på hösten nästa år är de första som får ta del av tidig språkundervisning oberoende av var i Finland de bor. Inom ramen för regeringens pågående spetsprojekt har man redan tidigarelagt språkundervisningen i vissa kommuner. Detta arbete har fungerat som en god grund för en hållbar förändring som berör alla. Beslutet som nu gjorts gör att alla barn har samma utgångsläge i språkundervisningen, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Statsunderstöd för tidigareläggning av språkundervisningen delades ut för första gången våren 2017 då 95 projekt beviljades cirka 3,8 miljoner euro. Med det nya stödet kan projekt som påbörjats tidigare fortsätta. Av statsunderstöden beviljades 3 427 000 till 81 påbörjade projekt och 873 000 beviljades till 37 nya projekt.

– Det är glädjande att vi fick bevilja bidrag till så många nya sökande. Utgående från ansökningarna är erfarenheterna av tidigareläggning av språkundervisningen mycket goda. Barnen, lärarna och vårdnadshavarna har gillat försöken och många upplever det som inspirerande att barnen får börja lära sig språk i tidig ålder. Inom projekten kommer man också att utnyttja den existerande flerspråkigheten i skolorna genom att i skolvardagen erbjuda möjligheter att bekanta sig med elevernas olika modersmål, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Inom ramen för projekten kommer en del av skolorna att tidigarelägga undervisningen i främmande språk och i det andra inhemska språket, dvs. finska eller svenska så att undervisningen börjar redan från första klass. I en del av skolorna och i daghemmen kommer barnen att få bekanta sig med olika språk på ett mångsidigt sätt med hjälp av spel, lekar och sånger.

Målsättningen är att uppmuntra barn och unga att välja och studera språk mer mångsidigt oberoende av socioekonomisk bakgrund, kön och ort samt att få dem att hitta gnistan för livslångt lärande av språk.

Mer information om spetsprojektet som gäller tidigareläggning av språkundervisningen

Ytterligare information:
- undervisningsrådet Annamari Kajasto, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1596
- undervisningsrådet Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1523
- Spetsprojektet som gäller tidigareläggning av språkundervisningen: undervisningsrådet Minna Polvinen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0262
- specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 029 533 0276

Allmänbildande utbildning Småbarnspedagogik Spetsprojekt Utbildning