Hoppa till innehåll

Utredning:
Brister inom film- och teaterbranschen i förmågan att identifiera och verkställa de förpliktelser som ingår i arbetslagstiftningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2018 9.40
Pressmeddelande
Minister Sampo Terho tillsatte i april 2018 JD, docent i arbets- och socialrätt Jaana Paanetoja för att utreda trakasserier och annat osakligt bemötande inom film- och teaterbranschen.

En utredning om trakasserier och annat osakligt bemötande inom film- och teaterbranschen överräcktes till kulturminister Sampo Terho den 12 september. Enligt utredningen förekommer en del brister när det gäller förmågan att identifiera de förpliktelser som ingår i arbetslagstiftningen och vissa oklarheter gällande ansvars- och maktrelationerna inom branschen. Där har man inte alltid fäst tillräcklig uppmärksamhet vid förebyggande åtgärder, och det finns utrymme för vissa justeringar och preciseringar i lagstiftningen. I utredningen lyfter man också fram missförhållanden i branschens verksamhetskultur och -strukturer.

- I utredningen framgår det tydligt att det här är ett förkommande fenomen, och det är allvarligt. Det finns oklarheter i förmågan att identifiera de förpliktelser som ingår i arbetslagstiftningen, i riskförebyggandet och i ansvars- och maktrelationerna inom branschen. Den nuvarande verksamhetskulturen och -strukturen måste förändras. Arbetsgivare inom film och teater, oberoende om de är t.ex. producenter eller teatergrupper och -hus, måste ha en djupare förståelse för sitt ansvar och sina plikter, samtidigt som det är viktigt att arbetstagarna känner sina rättigheter. Också staten bör i egenskap av finansiär bära sitt ansvar, säger minister Sampo Terho.   

Trots att man enligt Terho redan har tagit flera steg i rätt riktning finns det skäl att aktivt och systematiskt börja bygga upp ny praxis och verksamhetsmodeller för att förbygga alla former av trakasserier och osakligt bemötande samt för att upptäcka, föra fram och utreda missförhållanden inom de kreativa branscherna.

Paanetoja föreslår flera åtgärder, bl.a. att man internt utvecklar verksamheten inom branschen, tydliggör frågor gällande ansvar, förpliktelser och rättigheter samt stärker samarbeten som bygger på förtroende och tillit. Utredningen innehåller förslag till hur lagstiftningen på området kunde utvecklas samt till nya verksamhetsmodeller och förfaranden. Förslagen riktar sig till bl.a. undervisnings- och kulturministeriet, produktionsbolag och teatrar i egenskap av arbetsgivare, Finlands filmstiftelse, läroanstalter och arbetsmarknadsparter.

Det föreslås bl.a. att man förbättrar kännedomen om de förpliktigande bestämmelserna i arbetarskyddslagen, jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och lagen om företagshälsovård med hjälp av utbildning och gemensamma verksamhetsmodeller.

-Det är helt klart att man med statlig finansiering inte kan stödja en verksamhet som innehåller diskriminering, sexuella trakasserier eller annat osakligt bemötande. Det är viktigt att den som får statligt stöd har skött och sköter sina plikter som arbetsgivare på ett korrekt sätt. Det här kommer vi framöver att fästa särskild uppmärksamhet vid då vi fattar beslut. Vi kommer också att inrätta en uppföljningsmekanism för ändamålet. Det här tar vi tag i genast, säger Terho.

Bakgrund

Minister Sampo Terho tillsatte i april 2018 JD, docent i arbets- och socialrätt Jaana Paanetoja för att utreda trakasserier och annat osakligt bemötande inom film- och teaterbranschen. Bakgrunden till uppdraget var bl.a. #metoo-kampanjen och de erfarenheter av trakasserier och osakligt bemötande som särskilt kvinnliga skådespelare lyfte fram i offentligheten under hösten 2017, liksom diskussionerna kring arbetsförfaranden i anslutning till filmregi.

Upplysningar:

- utredningsperson, JD, docent i arbets- och socialrätt Jaana Paanetoja, tfn 0295 047 104, [email protected]

- specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 050 591 6221