Hoppa till innehåll

Rekommendationer för utveckling av utbildningarna inom småbarnspedagogik publicerades

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2021 12.00
Pressmeddelande

Rekommendationerna från arbetet i Utvecklingsforumet för utbildningarna inom småbarnspedagogik visar riktningen för utvecklingen av utbildningarna. Rekommendationerna utvidgar samarbetet mellan de aktörer som erbjuder utbildning och intressentgrupperna.

– En högklassig småbarnspedagogik är viktig både för barnen själva och för hela samhället. Den hjälper oss att minska skillnaderna i lärande genom utbildningsstadierna och bidrar till att minska den samhälleliga ojämlikheten. Utbildningarna inom småbarnspedagogik måste utvecklas enligt samhällets behov och utvecklingsrekommendationerna som nu publiceras är ett verktyg för detta, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

– Utbildningsbehovet inom småbarnspedagogiken har varit känt redan i flera år. Ministeriet har på ett betydande sätt främjat ökandet av utbildningsplatserna och olika utvecklingsprojekt för utbildningarna inom småbarnspedagogik. Det viktigaste är att säkerställa tillgången på kompetenta personer i hela Finland, berättar forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Enligt rekommendationerna ska man svara på de snabba förändringarna i verksamhetsmiljön genom yrkeskompetens som bygger på utbildning för grundexamen som utgår från evidensbaserad kunskap. Under tiden i arbetslivet tillägnar man sig ny kunskap genom kontinuerligt lärande och fortbildning.

Behovet av arbetskraft inom småbarnspedagogiken tillgodoses förutom genom ett tillräckligt antal nybörjarplatser också genom att se till att det finns flexibla utbildningsvägar. Det ska finnas en separat plan för utbildning av svenskspråkiga och samiskspråkiga yrkespersoner samt yrkespersoner med invandrarbakgrund.

Utvecklandet av utbildningarna genom samarbete över läroanstaltsgränserna stärker hela sektorn och stöder den forskningsbaserade utbildningen. Samarbetet med aktörerna i arbetslivet ökar medvetenheten om utbildningarnas nya innehåll och å andra sidan kan arbetslivets behov beaktas i utbildningsinnehållet.

Förståelsen för och kommunikationen om det småbarnspedagogiska arbetets samhälleliga betydelse samt arbetets kreativa men krävande karaktär främjar det småbarnspedagogiska arbetets dragningskraft. Utvecklingen av arbetsförhållandena och utbildningsmöjligheterna å sin sida bidrar till att hålla yrkesmänniskorna inom branschen.

Utvecklingsforumet som var verksamt 2019–2020 samlade aktörer som utbildar yrkespersoner inom småbarnspedagogik från olika utbildningsstadier och utbildningsformer. Utöver rekommendationerna har forumets arbete syftat till att skapa en gemensam förståelse och skapa en regional lägesbild. 

För att rekommendationerna ska kunna omsättas i praktiken krävs både separata och gemensamma åtgärder från de olika aktörerna. Nästa steg är att utarbeta en konkret handlingsplan utgående från utvecklingsforumets rekommendationer. I början av 2021 tillsätter ministeriet en arbetsgrupp för att utarbeta handlingsplanen. 

Mer information

  • Professor Kirsti Karila, ordförande för utvecklingsforumet, tfn  050 396 9675
  • Undervisningsrådet Aija Töytäri, tfn 0295 330 197
  • Undervisningsrådet Kirsi Alila, tfn 0295 330 365
  • Undervisningsrådet Anne Mårtensson, tfn 0295 330 104