Hoppa till innehåll

Anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever preciseras

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2020 13.32 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 13.50
Pressmeddelande

I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning. På grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset begränsade man först närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

Man beslöt att precisera riktlinjerna, eftersom definitionen av vilka branscher som är kritiska har förorsakat förvirring och varierande tolkningar bland anordnare av grundläggande utbildning.

Statsrådets förordning om saken ändrades den 20 mars. Ändringen ökar elevernas lika rätt att vid behov få närundervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. För elever i årskurs fyra till tio ordnas undervisningen som distansundervisning och genom alternativa undervisningsmetoder istället för närundervisning. Syftet med begränsningarna är i första hand att förhindra spridningen av coronaviruset.

Riktlinjer för anordnandet av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning efter preciseringen den 20 mars

Alla barn kan vid behov utnyttja tjänster inom småbarnspedagogiken. Ansvaret att ordna småbarnspedagogik kan frångås i en situation där barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna skötseln av barnet på annat sätt. Syftet med bestämmelsen är att garantera att alla barn vars föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan ordna skötsel av barnet på annat sätt kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet.  Föräldrarna bedömer behovet.

Anordnare av grundläggande utbildning är inte skyldiga att ordna grundläggande utbildning som närundervisning i skolan eller på något annat ställe där man ordnar undervisning. Bestämmelsen gäller inte elever inom förskoleundervisningen eller elever i årskurserna 1-3. Man rekommenderar ändå att även elever i årskurs 1-3 deltar i undervisningen på distans i mån av möjlighet. Närundervisning ordnas också för elever som fått beslut om särskilt stöd samt för elever som omfattas av förlängd läroplikt.

Ändringen i förordningen träder i kraft måndagen den 23 mars 2020.

Material i anslutning till beslutet (på finska och svenska)

Upplysningar:

- lagstiftningsrådet Eerikki Nurmi, tfn 0295 330 234
- överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn  0295 330 258

Allmänbildande utbildning Småbarnspedagogik Utbildning