Hoppa till innehåll

Över 58 000 barn och unga deltog i det riksomfattande webbsamrådet i samband med beredningen av lagen om grundläggande utbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2020 11.52 | Publicerad på svenska 8.1.2021 kl. 12.08
Pressmeddelande

Genom ett riksomfattande webbsamråd som ordnades i oktober 2020 utredde undervisnings- och kulturministeriet elevernas erfarenheter av ordnandet av distansundervisning våren 2020 och av inledandet av skolarbetet på hösten. Över 58 000 elever berättade om sin syn på ordnandet av undervisningen och på skolarbetet. Samrådet var öppet för alla elever i årskurs 1–9 i den grundläggande utbildningen. Det kom in 53 646 svar på finska och 4 467 svar på svenska.

I ljuset av elevernas svar ser situationen i skolorna positiv ut. Vardagen upplevs i regel vara trygg i skolan och i undervisningen med hjälp av distansförbindelser.   Elevernas åsikter delade sig i fråga om genomförandet av undervisning med hjälp av distansförbindelser bl.a. när det gäller de bästa sätten att kommunicera, hjälpen och stödet från läraren samt mängden uppgifter och läxor.

Samråd som en del av inkluderande lagberedningsarbete

Webbsamrådet hänför sig till en ändring av lagen om grundläggande utbildning som säkerställer en trygg skolgång även under vårterminen 2021. Genom lagändringen förlängs temporärt rättsläget enligt den gällande lagen om grundläggande utbildning så att utbildningsanordnarna ska kunna övergå till exceptionella undervisningsarrangemang även under vårterminen 2021 om smittläget förutsätter det. Avsikten är att republikens president ska stadfästa ändringen av lagen om grundläggande utbildning den 30 december.

- Coronaviruset påverkar barns skolgång och vardag på många olika sätt. Med hjälp av samrådet säkerställs det att barnets rätt att fritt uttrycka sin åsikt enligt ålder och utvecklingsnivå tillgodoses som en del av lagberedningsarbetet. Elevernas erfarenheter av hur undervisningsarrangemangen har lyckats förmedlas bäst när de själva berättar, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Majoriteten av eleverna upplever att skolarbetet är tryggt under hösten 2020

Största delen (80 %) av dem som besvarade enkäten uppgav att de upplevt vardagen som trygg i skolorna under hösten 2020. Av dem som svarade uppgav 15 procent att de känt osäkerhet och endast 5 procent uppgav att de varit missnöjda eller upplevt en känsla av otrygghet under höstens skolarbete. På basis av svaren ökade känslan av otrygghet i förhållande till hur eleverna upplevde att coronaviruset var ett hot mot dem själva eller deras närstående. Även om trygghetskänslan var stark hos de flesta har coronaviruset varit aktivt närvarande i elevernas diskussioner och tankar.

Av enkäten framgick att två tredjedelar av dem som svarade ofta tänkte på coronaviruset under skoldagen, medan en tredjedel av eleverna inte alls tänker på saken under skoldagen. Något över hälften av respondenterna upplevde att coronaviruset åtminstone i någon mån påverkat umgänget med kompisar och tillbringandet av fritiden.

Lärarens roll upplevs som viktig

Av barnen talar 69 procent om coronaviruset med kompisar, lärare eller föräldrar. En tredjedel av deltagarna berättar däremot att de knappt alls diskuterar coronaviruset.

Om man vill prata om coronaviruset, så går det bra i skolan eller hemma. Fyra av fem elever hittar åtminstone en vuxen i skolan som man kan tala med om frågor som gäller coronaviruset. Av eleverna upplever 85 procent att lärarna kan svara på frågor som gäller coronaviruset. Lärarens roll som stöd och hjälp i skolan upplevs som absolut viktigast.

Betydelsen av det stöd som vuxna i skolan erbjuder varierade något mellan åldersgrupperna. Yngre elever (årskurs 1–3) ansåg att stödet från läraren var viktigare än äldre elever. Lärarens roll som stöd och hjälp i skolan upplevdes dock, oberoende av svarandens ålder, som överlägset viktigast. Skolhälsovårdarens stöd och hjälp upplevdes som näst viktigast i svaren från yngre skolelever (årskurserna 1–3).

Eleverna anser det vara bra att det vid behov finns mångsidig diskussionshjälp, även om alla inte har behövt eller utnyttjat sådan. De har förtroende för att vuxna kan och vill hjälpa, och de vågar prata med dem.

Över hälften av dem som svarade på enkäten kunde inte kommentera tillgången till skolkuratorn och psykologen under hösten 2020. Den vanligaste orsaken till svaren var att tjänsterna inte behövdes. För en del av de yngre eleverna var skolkuratorn och psykologen främmande begrepp. Av detta kan man anta att skolkuratorns och psykologens tjänster som helhet dock inte upplevs som en särskilt etablerad del av skoldagens funktioner.

Våren 2020 var man i huvudsak nöjd med undervisningen med hjälp av distansförbindelser
Två tredjedelar av eleverna berättade att de är nöjda med den undervisning som ordnades under undantagsförhållandena våren 2020. Endast 3 procent av deltagarna deltog inte i distansundervisning vid den tidpunkten.

Största delen av eleverna berättade att förhållandena för studier hemma var bra. Av deltagarna berättar 94 procent att de har ett eget skrivbord eller något annat utrymme för studier. Av deltagarna har 90 procent av respondenterna tillgång till en dator eller pekdator hemma för att göra skoluppgifter. Nästan alla upplever att de kan använda apparaterna bra eller måttligt. Endast två procent upplever att det är svårt att använda en dator eller pekdator.

Kontakt med läraren och personlig kontakt framhävs i distansundervisningen

Något över hälften av deltagarna bedömde att en eventuell övergång till distansundervisning inte inverkar på det stöd de behöver för att klara av sina skoluppgifter. Av deltagarna bedömde 26 procent att de behöver mindre stöd än normalt, medan 21 procent uppgav att de behöver mer stöd än normalt.

Om man i undervisningen blir tvungen att övergå till undervisning med hjälp av distansförbindelser, önskar eleverna i synnerhet att anvisningar, uppgifter och läxor är tydliga. En del av eleverna önskar fler uppgifter, mer kontakt med läraren osv. och en del önskar färre uppgifter. En del önskar att man gör saker tillsammans, medan det för en del räcker med att uppgifter delas ut och att de får arbeta självständigt.

Personlig kontakt och assistans lyftes fram i många önskemål. Därtill önskas det att läraren svarar snabbt på meddelanden och frågor i olika kanaler.

Mer information:
Regeringssekreterare Kirsi Lamberg (UKM), tfn 02953 30397
Tuomo Lähdeniemi (Fountain park), tfn 040 833 3534

Webbsamråd för barn - sammandrag av resultaten (på finska)

Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Utbildning