Hoppa till innehåll

Ändringar i studiepenningens nivå och utbetalningstid

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2016 13.53 | Publicerad på svenska 3.11.2016 kl. 14.49
Pressmeddelande

Det föreslås att lagen om studiestöd förnyas. Nivån på studiepenningen på högskolestadiet förenhetligas med stödet på andra stadiet och stödtiden förkortas. Beloppet på statsborgen för studielån höjs, varvid studiestödets (studiepenning och studielån) totala belopp stiger.

Därtill flyttas de studerande till det allmänna bostadsbidraget, med undantag för dem som studerar utomlands och personer som studerar vid en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på läroanstaltens elevhem. Regeringen lämnade ett lagförslag om ärendet på torsdagen.

Nivån på studiepenningen för högskolestuderande förenhetligas med studiepenningen på andra stadiet, så att studiepenningen är högst 250,28 euro per månad. Enligt förslaget höjs statsborgen för studielånet från 400 euro till 650 euro per månad för en studerande som studerar i Finland och från 700 euro till 800 euro per månad för en studerande som studerar utomlands. Höjningen av statsborgen gäller enligt förslaget både högskolestuderande och andra studerande. Studerande på andra stadiet ska kunna lyfta lånet för en termin i en rat, på samma sätt som högskolestuderande. Därtill föreslås att borgensbeloppet för de studerande som är yngre än 18 år och som studerar vid någon annan läroanstalt än en högskola höjs från 260 till 300 euro per månad. I samband med beviljandet av statsborgen föreslås att man inte längre undersöker om den studerande har en i kreditupplysningsregistret registrerad betalningsstörning.

För att förbättra likvärdigheten mellan olika utbildningsstadier föreslås att man slopar den minskande verkan som föräldrarnas inkomster har på studiepenningen i fråga om 18- och 19-åringar som studerar på andra stadiet och bor självständigt.

För myndiga studerande som bor självständigt är studiestödet högst 900,28 euro per månad (studiepenning 250,28 €/månad + statsborgen 650 €/månad) vid studier i Finland och 1 260,28 euro per månad (studiepenning 250,28 €/månad + statsborgen 800 €/månad + bostadstillägg 210 €/månad) vid studier utomlands. De studerande flyttas huvudsakligen till det allmänna bostadsbidraget. Detta gynnar i synnerhet dem med de lägsta inkomsterna och studerande med höga boendeutgifter. De som studerar utomlands ska fortfarande få bostadstillägg på högst 210 euro per månad. Bostadstillägget för en person som studerar vid en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem är 88,87 euro per månad. Regeringen lämnar samtidigt till riksdagen en proposition om ändring av lagen om bostadsbidrag som anknyter till överföringen av de studerande till bostadsbidraget.

Stödtiden för alla högskolestudier förkortas med tio månader från 64 till 54 stödmånader. Dessutom förkortas stödtiden per examen med två månader. Stödtiden för en lägre och högre högskoleexamen som sammanlagt omfattar 360 studiepoäng är enligt förslaget 57 månader.

I förslaget ingår att den studerandes egna inkomstgränser binds till inkomstnivåindex och justeras med två års intervaller endast om inkomstgränserna höjs. Höjningen av överbetalda studiepenningar och bostadstillägg minskar från nuvarande 15 procent till 7,5 procent, vilket underlättar den ekonomiska situationen för personer som återbetalar studiestödet.

Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlat i samband med den.

Lagarna avses huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2017.

Konsekvenser för den studerandes ekonomi

Från den 1 augusti 2017 ska studiestödet bestå av studiepenning, statsborgen för studielån samt bostadstillägg för dem som studerar utomlands och de studerande som bor i elevhem. Till exempel för en högskolestuderande som inlett studierna den 1 augusti 2014 eller därefter och bor självständigt sjunker studiepenningens maximibelopp med 86,48 euro per månad, det vill säga från 336,76 euro till 250,28 euro per månad. För myndiga studerande stiger statsborgen för studielån med 62,5 % (250 euro/månad).

Till exempel för myndiga högskolestuderande som bor självständigt stiger studiestödets totala belopp (studiepenningen och studielånet) med 22 procent. Totalt sett täcker därmed studiepenningen och statsborgen för studielånet bättre än tidigare den studerandes levnadskostnader under heltidsstudier.

Den nya maximitiden avsedd för alla högskolestudier (54 månader) räcker för ca sex läsår. Stödtiden kan fortfarande förlängas beroende på prövning inom ramen för den maximala stödtiden. Prestationskravet i uppföljningen av studiernas framskridande förblir 5 studiepoäng per stödmånad.

Villkoren för studielånskompensationen stannar på nuvarande nivå. Det går att få studielånskompensation ifall man avlägger sin högskoleexamen inom utsatt tid. Kompensationen är 40 procent av den del av studielånet som berättigar till studielånskompensation och som överstiger 2500 euro.

För studerande som bor utomlands på hyra och dem som studerar vid en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem stannar bostadstillägget på nuvarande nivå. Övriga studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget. Samtidigt med denna proposition har regeringen lämnat till riksdagen en proposition om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag.

Tidigare beredningsskeden 

Utredningsman Roope Uusitalos förslag till reform av studiestödet: pressmeddelande 1.3.2016. och utredningsmannens rapport (på finska)

Mer information
- konsultativ tjänsteman Virpi Hiltunen, tfn 0295 3 30110, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset  (på finska)


 

Studiestöd