Hoppa till innehåll

Undervisningsminister Andersson och forsknings- och kulturminister Kosonen: Regeringen satsar på utbildning och kompetens

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2019 19.19 | Publicerad på svenska 17.9.2019 kl. 19.26
Pressmeddelande

Regeringen satsar på utbildning och kompetens med en helhet på ca 350 miljoner euro som sträcker sig till alla utbildningsstadier. Investeringarna höjer finländarnas kompetensnivå, förbättrar utbildningens kvalitet och jämlikhet och stärker välbefinnandet hos barn och unga. Vid budgetförhandlingarna tisdagen den 17 september avtalade regeringen om innehållet i budgetpropositionen för 2020.

Regeringen ser investeringarna på kompetens och utbildning som centrala åtgärder för att stärka finländarnas välfärd, förbättra sysselsättningen och stärka den internationella konkurrenskraften. Till kompetens och utbildning riktas totalt ca 350 miljoner euro. Satsningarna gäller alla utbildningsstadier.

- Med dessa beslut eftersträvas målen i regeringsprogrammet: skillnaderna i lärande minskas, jämlikheten i utbildningen ökas och satsningar görs på barns och ungas välbefinnande, säger undervisningsminister Li Andersson.

- Regeringen har förbundit sig vid att höja finländarnas kompetens- och utbildningsnivå. Det är det bästa sättet att höja sysselsättningen på ett hållbart sätt, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Vid budgetförhandlingarna gjordes den första delen av framtidsinvesteringarna (1,35 md €). För resten av framtidsinvesteringsprogrammet, som omfattar ca 1,7 miljarder euro, har man gjort en ramreservering. Vid budgetförhandlingarna hösten 2020 fattas beslut om verkställandet av programmet som en del av granskningen av sysselsättningsåtgärderna och utgiftsökningarna enligt regeringsprogrammet.

Barns och ungas inlärningsresultat förbättras, ojämlikheten minskas

Regeringen inleder projekt för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Syftet med projekten är att förbättra barns och ungas inlärningsresultat och att motarbeta den ojämlika utvecklingen. Åren 2020–2022 reserveras det sammanlagt 180 miljoner euro för programmet för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom den grundläggande utbildningen och sammanlagt 125 miljoner euro för programmet för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom småbarnspedagogiken. Programmen är treåriga.

- Grunden för välfärdsstaten är en skola som kan jämna ut skillnader i inlärningsresultaten som beror på familjebakgrunden. En jämlik utbildning uppstår inte av sig själv, utan den måste byggas upp. Vi investerar nu i den finländska jämlika grundskolans och småbarnspedagogikens framtid, säger minister Andersson.

Begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik slopas och gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken minskas från och med den 1 augusti 2020.

Dessutom bereder sig regeringen på att öka finansieringen av morgon- och eftermiddagsverksamhet och hobbyverksamhet i anknytning till skoldagen med 14,5 miljoner euro från och med 2021. För främjande av avgiftsfria hobbymöjligheter i anknytning till skoldagen föreslås dessutom finansiering på 5 miljoner euro för 2020 för att återskapa Islandsmodellen i Finland.  

Läroplikten utvidgas

Läroplikten utvidgas så att den fortsätter till andra stadiet och 18 års ålder. Samtidigt blir studierna på andra stadiet helt avgiftsfria. Reformen görs för att höja kompetensnivån i hela samhället och för att svara på de ökande kompetenskraven. Läropliktsreformen avses träda i kraft 2021. För stärkandet av elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet reserveras 10 miljoner euro år 2021, 20 miljoner euro år 2022 och 29 miljoner euro år 2023.

- Införandet av läroplikten var en av de största gärningarna för jämlikheten i vårt lands historia. Världen förändras och nu är det dags att uppdatera läroplikten till 2020-talet. Man klarar sig inte längre med att enbart gå grundskolan och genom att utvidga läroplikten vill vi ge hela samhället en stark signal om att vi måste lyckas få alla unga att även avlägga en examen på andra stadiet, säger minister Andersson.

För anställningen av lärare och handledare inom yrkesutbildningen och för stödåtgärder i anslutning till undervisningen och handledningen föreslås ett tilläggsanslag på 80 miljoner euro.

Högskolornas basfinansiering höjs

Enligt regeringsprogrammet höjs basfinansieringen för universitet och yrkeshögskolor med 60 miljoner euro genast från år 2020. Därtill återinförs universitets- och yrkeshögskoleindex år 2020, vilket ytterligare ökar högskolornas finansiering med 67 miljoner euro. 

- Jag litar på högskolornas förmåga och kompetens att förnya Finland. Därför är det oerhört viktigt att högskolorna får de resurser och den arbetsro de behöver för sitt arbete, säger minister Kosonen.

Statsandelssystemet för konst förnyas, renoveringen av Nationalteatern finansieras 

För reformen av statsandelssystemet för scenkonst föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för 2020. För reformen reserveras dessutom 1,5 miljoner euro 2021, 7 miljoner euro 2022 och 10 miljoner euro 2023. Därtill föreslås det att understöden för kultur höjs med sammanlagt 5,1 miljoner euro år 2020, med 7,5 miljoner euro år 2021 och med 1,5 miljoner euro per år under 2022–2023. För en höjning av nivån på konstnärsstipendierna föreslås 1,4 miljoner euro för 2020 och 2021 samt 1,8 miljoner euro för 2022 och 2023.

För renoveringen av Nationalteatern reserveras sammanlagt 50 miljoner euro. Avsikten är att 40 miljoner av detta anvisas ur ofördelade tippningsvinstmedel.

För ett sektorsövergripande program för fysisk aktivitet och för främjandet av Liikkuva Suomi-projektet föreslås ett anslag på 6 miljoner euro och för anläggning av idrottsanläggningar 2 miljoner euro 2020. För främjande av idrott och elitidrott föreslås ett tillägg på 4,8 miljoner euro. För genomförandet av den idrottspolitiska redogörelsen reserveras det 6,2 miljoner euro för 2021 och 4,5 miljoner euro för 2022 och 2023.

- Jag förstår att det inom motionen och idrotten, kulturen och ungdomsarbetet har funnits stora förväntningar angående regeringsprogrammets anteckning om Veikkaus. Denna regering måste hitta sätt att trygga kontinuiteten i det viktiga arbete som finansieras med tippningsvinstmedel, säger minister Kosonen.

I budgetförhandlingarna beslöt man att före budgetförhandlingarna år 2020 utreda framtidsutsikterna för statens penningspelsintäkter och användningen av dem som en del av statens intäkter och utgifter som helhet.

Därtill genomför regeringen ett paket som stöder livskraften i Nyslottsregionen. Som en del av denna helhet får Yrkeshögskolan i Sydvästra Finland i Nyslott 150 nya nybörjarplatser och vidare börjar man bereda öppnandet av gränsövergångsstället i Parikkala för internationell trafik år 2024. Byggnadsarbetet sker under 2022–24. 

Övriga punkter på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

 • Pilotprojektet med tvåårig förskoleundervisning fortsätter och försöken med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar utvidgas inom ramen för projektet inom småbarnspedagogiken.

 • För den finansiering av gymnasieutbildningen som beviljas per elev föreslås ett tillägg på 7,5 miljoner euro. Med beaktande av kommunernas finansieringsandel innebär detta att finansieringen av gymnasieutbildningen ökar med 18 miljoner euro.

 • Utkomsten för studerande med familj förbättras genom att försörjartillägget höjs med 25 euro.

 • Studiepenningen, studiestödets läromaterialstillägg samt försörjarhöjningen binds till folkpensionsindex från 1.8.2020

 • För understödjande av verkstadsverksamheten för unga föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro 2020. Därtill reserveras det för understödjandet av verksamheten 1,8–2,0 miljoner euro per år 2021–2023.

 • För utveckling av ett riksomfattande digitalt system för det uppsökande ungdomsarbetet föreslås det 1,2 miljoner euro för 2020.

 • För att öka antalet arbetsplatshandledare föreslås finansiering på 2,5 miljoner euro nästa år.

 • För Svenska Finlands Folkting föreslås tilläggsfinansiering på 200 000 euro.

 • Kompensationsavgifterna för privat kopiering stannar på nuvarande nivå åren 2020–2021.

De uppskattningar som anges ovan är preliminära. Budgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna behandlas i statsrådet den 7 oktober. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2020 publiceras på webbplatsen budjetti.vm.fi därefter.

Regeringens gemensamma pressmeddelande

Mer information:

 • specialmedarbetare Touko Sipiläinen (minister Andersson), tfn 040 196 2292
 • specialmedarbetare Markus Ylimaa (minister Kosonen), tfn 050 374 8192
 • kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 040 518 4891
 • ekonomichef Pasi Rentola, tfn 0295 330 211

Uppdaterad 18.9.2019. kl. 10.52: Meningen om studiepenningen, läromaterialstillägget ochförsörjarhöjningen korrigerad.

Allmänbildande utbildning Forskning Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Li Andersson Småbarnspedagogik Studiestöd Unga Utbildning Yrkesutbildning