Hoppa till innehåll

Anvisningar för att ordna närundervisningen på ett tryggt sätt och för användning av utrymmen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2020 16.09 | Publicerad på svenska 13.5.2020 kl. 9.48
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd har kommit med anvisningar genom vilka man med beaktande av säkerheten kan återgå till närundervisningen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och för att minska smittrisken. De senaste anvisningarna gäller gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, universiteten, yrkeshögskolorna och det fria bildningsarbetet. Även anvisningarna för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har delvis förenhetligats så att anvisningarna motsvarar varandra.

Inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen återgår man till närundervisning torsdagen den 14 maj. För gymnasier, yrkesläroanstalter, universitet, yrkeshögskolor, det fria bildningsarbetet och grundläggande utbildning för vuxna rekommenderar statsrådet att man fortsätter med distansundervisningen till slutet av terminen. Då begränsningarna tar slut den 14 maj är det också för dessa utbildningsstadier möjligt att återgå till närundervisning, och utbildningsanordnarna beslutar själva i vilken utsträckning man ordnar närundervisning. Även inom den grundläggande konstundervisningen är det anordnarna som beslutar om man fortsätter med distansundervisningen eller om man övergår till närundervisning.

Ubildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd stöder genom sina anvisningar anordnandet av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på ett tryggt sätt under coronaepidemin. Det är bl.a. viktigt att följa hygienanvisningarna, undvika och minska närkontakterna samt att ordna undervisningsutrymmena så att man inte sitter för tätt. Stora evenemang, så som avslutningsfester, ordnas inte. På basis av anvisningarna kan anordnarna av undervisning och småbarnspedagogik själva hitta de lösningar som bäst passar de egna behoven för att återgå till närundervisning på ett tryggt sätt.

Regeringen har dragit upp riktlinjer om avvecklandet av begränsningarna i anslutning till coronaepidemin den 30 april och den 6 maj. Undervisningsutrymmen kontrolleras fr.o.m. den 14 maj genom åtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Plock ur anvisningarna: småbarnspedagogiken och grundskolan

 • Andra personer än personalen vid skolan eller inom småbarnspedagogiken ska undvika att vistas på skolans eller den småbarnspedagogiska verksamhetens område.
 • Bestämmelser som gäller gruppstorlekar och personaldimensionering är i kraft enligt lagstiftningen som gäller småbarnspedagogiken  och den grundläggande utbildningen.
 • Inom småbarnspedagogiken borde personalen i sitt arbete hålla sig till en och samma barngrupp. För att undvika smittspridning ska personalen i princip  inte flytta från en enhet till en annan
 • Man kommer inte att ge anvisningar om säkerhetsavstånd mellan personer. Man behöver inte dela upp grupper, istället kan man genom utrymmesarrangemang skapa tillräckliga avstånd
 • Personalmöten bör undvikas, till exempel ordnas lärarmöten i första hand på distans.
 • Skolornas utrymmesplanering genomförs så att färre elever än vanligt befinner sig i ett utrymme samtidigt.
 • I lågstadiet hålls undervisningsgrupperna åtskilda under hela skoldagen. I högstadiet och i valbara ämnen kan undervisningsgrupperna ändras, ifall det inte går att förverkliga undervisningen på annat sätt.
 • Ifall det i högstadiet är omöjligt att hålla isär undervisningsgrupperna satsar man på att hålla avstånd och strävar efter att sköta undervisningen i skift i mån av möjlighet.
 • Skolbespisningen ordnas med den egna klassen eller gruppen, inte som gemensam bespisning i matsalen. Matsalen kan ändå användas i skift.
 • Riskgrupper: Den behandlande läkaren bedömer ifall ett barn, eller barn vars familjemedlem har en allvarlig underliggande sjukdom eller som behöver regelbunden immunhämmande medicinering, kan återvända till skolan eller till småbarnspedagogiken. Åtgärder som gäller personalen inom skolan eller småbarnspedagogiken grundar sig på arbetsgivarens riskbedömning. Arbetshälsovården stöder arbetsgivaren i riskbedömningen.

Plock ur anvisningarna: andra stadiets utbildning, högre utbildning och fritt bildningsarbete

 • Om det ordnas undervisning för en stor grupp (t.ex. föreläsningar för en stor publik) ska man använda distansförbindelse
 • För att undvika närkontakt bör man ordna lokalerna så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd: antalet personer i lokalerna begränsas så att man kan hålla ett avstånd på 1-2 meter mellan personerna.  
 •  Användningen av studeranderestauranger och andra lokaler som används för måltider kan delas upp i skift och under måltiden ska det vara möjligt att undvika närkontakt och hålla säkerhetsavstånd
 • I de elevhem som finns i anknytning till läroanstalterna kan studerande dela rum då det är fråga om långvarigt boende. När det gäller kortvarigt boende kan läroanstalten fatta beslut om detta lokalt. Läroanstalten ska föra bok över de personer som bor i varje rum så att det vid behov är möjligt att spåra smittkedjor senare. 
 • Läroanstalten kan genom ett eget beslut bestämma i vilken utsträckning andra än studerande och anställda får vistas på läroanstaltens område. 
 • I fråga om offentliga tillställningar som ordnas av läroanstalter ska man följa det som bestäms i gällande rekommendationer om  begränsningar av sammankomster och i de beslut om offentliga tillställningar som fattats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. 
 • Anvisningar om ordnandet av högskolornas urvalsprov ges separat.  

God hygienpraxis hindrar smittspridning – ifall man är sjuk eller har symtom ska man stanna hemma

Man bör inte delta i småbarnspedagogisk verksamhet, undervisning eller annan verksamhet som ordnas i läroanstaltens utrymmen ifall man är sjuk eller har symtom som tyder på luftvägsinfektion. I anvisningarna finns särskilda punkter som gäller riskgrupper.

En god hand- och hosthygien förebygger smittspridning och man fäster särskild uppmärksamhet vid dessa, liksom också vid städning. Det finns för tillfället inte någon allmän rekommendation om att använda säkerhetsmasker. I anvisningen konstateras att man kan använda säkerhetsmask om man så vill, med beaktande av bifogade instruktioner.

Ifall man konstaterar coronavirussmitta inom småbarnspedagogiken, i en skola eller en läroanstalt, spåras de som eventuellt blivit utsatta för smittan och dessa försätts i karantän i 14 dygn. En person som smittats av coronaviruset bör vara borta minst  14 dygn från att symtomen började. Även anvisningarna för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har förenhetligats så att en som fått smittan istället för 7 dygn bör vara borta minst 14 dygn och så att hen har varit symtomfri minst två dygn.

Upplysningar:

Småbarnspedagogik, grundläggande ut bildning och fritt bildningsarbete: överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 0295 330 258
Gymnasiet och yrkesutbildning: överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 330 308
Högre utbildning: undervisningsråd Maija Innola, tfn 0295 330 120
Institutet för hälsa och välfärd: sakkunnigläkare Otto Helve, tfn 029 524 7711
Institutet för hälsa och välfärd: sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi, tfn 029 524 7105

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning