Hoppa till innehåll

OECD-jämförelse: I Finland lockar yrkesutbildningen folk i alla åldrar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2020 12.00
Pressmeddelande
Education at a glance -tutkimuksen tilasto

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD tisdagen publicerade sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance på tisdag. I publikationen granskas bl.a. utbildningsnivån, deltagandet i utbildning, utbildningens kostnader, anordnandet av utbildning och undervisning samt antalet högskoleutbildade och sysselsättningen bland dem i OECD:s medlemsländer och vissa partnerländer. Specialtemat för i år är yrkesutbildning. Uppgifterna gäller i allmänhet 2018.

I Finland väljer fler unga yrkesutbildning än genomsnittet för OECD

I Finland är yrkesutbildning populärt, och studierna lockar människor i alla åldrar.  Också internationellt sett är yrkesutbildningen i vårt land ett attraktivt alternativ bland unga. Inom den grundläggande yrkesutbildningen studerar både unga som fullföljt den grundläggande utbildningen och vuxna som vill uppdatera sin kompetens och utveckla sina färdigheter så att de motsvarar arbetslivets behov.  

I Finland finns 72 procent av alla studerande på andra stadiet (ISCED 3) inom yrkesutbildning, medan motsvarande siffra för OECD-länderna är 42 procent. Förklaringen till Finlands höga siffra är antalet vuxenstuderande. I många andra länder handlar yrkesutbildning i praktiken om att utbilda  unga för arbetsmarknaden, och av den anledningen är medelåldern naturligtvis låg. 

En faktor som stärker yrkesutbildningens ställning i Finland är den allmänna behörighet för fortsatta studier som utbildningen ger. Det finns också många andra länder där yrkesutbildningen förutom att öppna vägen till arbetslivet också ger behörighet för fortsatta studier. Men så är det inte överallt. 

Teknik populärast inom yrkesutbildning  

Det tekniska området är överlägset störst inom yrkesutbildningen. I snitt utexamineras 33 procent av alla yrkesstuderande på andra stadiet i OECD från det tekniska området. 

Också i Finland är det tekniska utbildningsområdet populärast. Andelen är dock klart mindre (24%) än genomsnittet för OECD, och andelen utexaminerade från hälso- och välfärdssektorn är nästan lika stor (22%).

Männen är i majoritet (55 procent) inom yrkesutbildningen på andra stadiet såväl i OECD-länderna som i EU-länderna. I Finland finns det ungefär lika många män och kvinnor i yrkesutbildning när man jämför alla yrkesstuderande med varandra, och inte endast den åldersklass som gått ut grundskolan.     

I OECD-länderna är i snitt endast 13 procent av dem utexaminerats från det tekniska området kvinnor. Däremot är kvinnorna överrepresenterade bland dem som utexaminerats från hälso- och välfärdsområdet. Där är andelen kvinnor i snitt 81 procent.

Finland släpar fortfarande efter ifråga barn i åldern 3–5 år

I Finland har det internationella jämförelsetalet för småbarnspedagogik som fått mest synlighet graden av deltagande i småbarnspedagogik. Att höja deltagandet i småbarnspedagogiken har varit ett utbildningspolitiskt mål redan i flera års tid, men Finland ligger fortfarande under det internationella genomsnittet i fråga om åldersklassen 3–5-åringar. I den åldersklassen deltar 82 procent i  småbarnspedagogik,  medan genomsnittet för OECD är 88 procent.  

Även i Finland har deltagandet i småbarnspedagogik ökat sedan millennieskiftet, men i stort sett har tillväxten har varit lika snabb i de övriga OECD-länderna.

I jämförelsen av andelen högskoleutbildade har utvecklingen mattats av för Finlands del

Den mest uppmärksammade indikatorn i  Education at a Glance gällande högskoleutbildning är andelen personer med högskoleutbildning i olika länder.   

OECD-medeltalet fortsätter att stiga, och uppgick år 2019 till sammanlagt 45 procent av åldersklassen 25-34-åringar. Även för Finlands del har andelen personer i åldern 25-34 år med högskoleutbildning ökat jämfört med 2009, men ökningen har inte varit lika snabb som i OECD-länderna i genomsnitt. 

År 2019 hade 42 procent av åldersklassen 25 –34-åringar i Finland högskoleutbildning.

Utbildning ger många slags fördelar 

Utbildningsnivån har betydelse för sysselsättningen i alla OECD-länder. Bland unga vuxna (i åldern 25-34 år) är sysselsättningsgraden i OECD-länderna i snitt 61 procent för personer som saknar utbildning på andra stadiet, 78 procent för personer med utbildning på andra stadiet och 85 procent för personer med högre utbildning. 

Finlands siffror för dem med utbildning på andra stadiet eller högre utbildning är nästan desamma som OECD-genomsnittet, men det är anmärkningsvärt att sysselsättningsgraden i Finland för dem som saknar utbildning på andra stadiet är endast 49 procent, dvs. betydligt under OECD-genomsnittet.

Våren 2020 stängde coronapandemin skolor överallt

Ett nytt och aktuellt perspektiv i årets Education at a Glance var coronapandemin och de undantagsförhållanden som den medfört. I rapporten dryftades pandemins eventuella effekter på utbildning, lärande och kompetens på kort sikt och i ett längre perspektiv. 

Enligt rapporten hade coronapandemin före utgången av mars 2020 stängt skolorna åtminstone till vissa delar i alla OECD-länder. I de flesta länder var skolorna stängda i hela landet, i vissa länder endast i de värsta riskområdena. 

I jämförelseländerna inom OECD var skolorna åtminstone delvis stängda 7–19 veckor från början av mars till slutet av juni, i genomsnitt i 14 veckor. I Finland var grundskolorna huvudsakligen stängda under våren i sammanlagt 8,5 veckor, medan gymnasierna och yrkesskolorna höll stängt till vårterminens slut, dvs. sammanlagt 10,5 veckor. Att nedstängningen varade kortare tid för Finlands del beror delvis på att läsåret slutar redan i maj-juni hos oss, vilket är tidigare än i många andra länder.   
- - - 
Mer information:
- Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet: Petra Packalén (Utbildningsstyrelsen), tfn 02 953 31 162
- Högre utbildning: Jukka Haapamäki (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 02953 30 088
Rapporterna med tillhörande länkar till bakgrundsstatistiken finns fritt tillgängliga på OECD:s webbplats

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning