Hoppa till innehåll

Styrgrupp:
Invandrarnas kompetens måste identifieras bättre än för närvarande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2017 14.32
Pressmeddelande

Invandrare med högskolebakgrund har mycket kompetens och studier som förvärvats tidigare, men dessa identifieras inte i tillräcklig utsträckning. Praxis för att identifiera och erkänna tidigare kompetens måste förbättras och göras mer systematisk. Den 25 september lämnade styrgruppen för ansvarshögskoleverksamheten inom invandringen sin rapport till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Invandrare har mycket tidigare förvärvad kompetens och avlagda studier, men arbetslivet och utbildningssystemet identifierar inte dessa tillräckligt bra. Enligt styrgruppen behövs det väsentliga förbättringar i den praxis som gäller att identifiera och erkänna tidigare inhämtad kompetens hos invandrare. Annars hamnar invandrare lätt i uppgifter som inte motsvarar deras utbildning eller så tvingas de avlägga studier som överlappar deras tidigare examina. Detta orsakar frustration och sämre integration.


- Finland behöver och vill ha allas kompetens. Vi har inte råd att gå miste om kompetens som inte identifieras. Modellen med ansvarshögskolor erbjuder lösningar för att göra invandrarnas utbildningsvägar smidigare och för att identifiera kompetensen på ett bättre sätt, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Bristfälliga kunskaper i finska är ett av de största hindren för studier och sysselsättning. Enligt styrgruppen skulle invandrarnas tillträde till högskolestudier stödas av ett ökat utbud av språkstudier som lämpar sig för invandrare med högskolebakgrund samt av studiemöjligheter och -program på engelska. För personer som flyttat till Finland kan tillträdet till arbetslivet och det officiella utbildningssystemet dessutom främjas genom förberedande brostudier, t.ex. arbetslivsprojekt eller nätstudier.

Ansvariga högskolor ger en nystart för invandrare

De första nya högskoletjänsterna för invandrare har utvecklats vid pilothögskolorna inom ansvarshögskoleverksamheten. Pilothögskolorna har ordnat handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare som riktats till både enskilda personer och grupper. Därtill har man infört tjänster för identifierande av kompetens inom utbildningsområdena företagsekonomi och teknik. Framöver utvecklas verksamheten i ett större nätverk så att god praxis som redan tagits fram kan spridas även till andra högskolor och så att tjänsterna ytterligare kan utvidgas och förbättras.

Utbildningsvägarna för invandrare med högskolebehörighet och högskoleutbildning har främjats och stötts vid pilothögskolor sedan 2016 (SIMHE-verksamheten, Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Styrgruppen som tillsatts av UKM har haft till uppgift att följa upp och stöda högskolorna i deras arbete.

År 2016 fungerade Jyväskylä universitet och Yrkeshögskolan Metropolia som pilothögskolor inom ansvarshögskoleverksamheten. År 2017 kom Helsingfors universitet, Åbo universitet, yrkeshögskolan Karelia och Uleåborgs yrkeshögskola med i verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett ett flertal reformer som syftar till att göra invandrarnas utbildningsvägar smidigare och snabbare på olika utbildningsstadier.

– Vid sin halvtidsöverläggning beslutade regeringen att skapa en ny utbildningsmodell inom det fria bildningsarbetet som svarar på invandrarnas behov. Det centrala innehållet i utbildningen är studier i läs- och skrivkunskap och i finska/svenska. Likaså har sommaruniversiteten flera års erfarenhet av att ordna studier i finska för invandrare. Finansieringen och lagstiftningen som gäller den nya utbildningsmodellen framskrider och beslut om dessa ska fattas under hösten, säger undervisningsministern.

Därtill inleds den förnyade grundläggande utbildningen för vuxna nästa år. Även undervisningen i läs- och skrivkunskap för vuxna förnyas och etableras som en del av utbildningssystemet. Studerandeantalen inom yrkesutbildningen har ökats och tillträdet till utbildningen främjas genom att man gör kraven på språkkunskaper mer flexibla.  Identifierandet och erkännandet av invandrarnas kompetens utvecklas.
Mer finansiering har satts in för undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, undervisning i modersmål för elever med främmande språk och undervisning i finska/svenska som andraspråk samt för yrkesutbildning. Man har även ökat anslagen för tjänster för identifiering och erkännande av invandrares kompetens och för utveckling av förfaranden som stöder utbildningsvägarna.

•    Länk till rapporten
 
Mer information:
– överinspektör Pekka Syrjänen, UKM, tfn 0295 3 30416
– projektchef Heidi Stenberg, YH Metropolia, tfn 040 535 3388