Hoppa till innehåll

Begäran om utlåtande angående ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och lagen om grundläggande yrkesutbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2016 16.15
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet ber om utlåtanden angående ett lagförslag som till exempel skulle möjliggöra försök med utbildningsexport inom yrkesutbildningen. Enligt förslaget kunde man i försöken t.ex. i examensgrunderna göra undantag i språkkunskapskraven, ifall exporten av fristående examen förutsätter det. Ändringar föreslås i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och lagen om grundläggande yrkesutbildning.

Därutöver föreslås att undervisnings- och kulturministeriet ska kunna ändra tillstånden för den grundläggande yrkesutbildningen i fråga om studerandeantal för åren 2016 och 2017. Enligt förslaget skall studerandeantalet kunna ändras i situationer då anordnare av utbildning upprepade gånger och utan motivering har ordnat utbildning med färre studerande än det maximala antalet som anges i tillståndet. Det skall enligt förslaget vara möjligt att ändra studerandeantalet endast ifall det är nödvändigt för att trygga en jämlik behandling av utbildningsanordnarna och ett mångsidigt regionalt utbildningsutbud.

Förslaget hänför sig till förverkligandet av inbesparingen på 190 miljoner euro som riktar sig till yrkesutbildningen under 2017. Undervisnings- och kulturministeriet gör under 2016 de ändringar som krävs i tillstånden för att utbildningsutbudet, då resurserna krymper, så exakt som möjligt ska motsvara det regionala och branschspecifika utbildningsbehovet och så att inbesparingen fördelas lika mellan anordnare av grundläggande yrkesutbildning.

Man föreslår också att lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning så att Utbildningsstyrelsen i fortsättningen fungerar som registeransvarig för personregistren som gäller examenskommissionerna för fristående examina.

Remissrundan pågår till den 4 mars 2016. Efter det avlåter regeringen propositionen till riksdagen. Avsikten är att lagarna träder i kraft så fort som möjligt.

Propositionens huvudsakliga innehåll på svenska

Lagförslag och begäran om utlåtande. Tills vidare endast på finska, på svenska så fort som möjligt.

Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning