Hoppa till innehåll

Motionsrekommendation för barn: minst tre timmar motion per dag

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2016 12.00 | Publicerad på svenska 7.9.2016 kl. 12.30
Pressmeddelande

rekommenderade tiden består av lätt motion, raska utomhusaktiviteter samt mycket fartfylld fysisk aktivitet. En del av motionen ska ske inom den småbarnspedagogiska verksamheten och en del hemma. Perioder av sittande som är längre än en timme bör undvikas och pauser ska även göras under kortare stunder av orörlighet. Rekommendationen betonar också vikten av tillräcklig vila och sömn samt av hälsosam kost.

Den nya rekommendationen för fysisk aktivitet under de tidiga åren är en del av verkställandet av Riktlinjerna för hälso- och välfärdsfrämjande idrott och motion 2020 (TEHYLI) som samordnas av undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Bakom rekommendationen finns FN:s konvention om barnets rättigheter.

Tillräcklig fysisk aktivitet är en förutsättning för barnets normala tillväxt och utveckling. Motion stöder barnets allmänna förutsättningar för lärande genom positiva verkningar på kognitiva processer, såsom uppmärksamheten, vakenheten och minnet. Fysisk aktivitet utvecklar motoriken och den fysiska funktionsförmågan samt förebygger levnadsstandardssjukdomar. Den fysiska förmågan utvecklas mångsidigt då barnet kan leka tillsammans med andra barn i olika miljöer och under alla tider på året.

Föräldrarnas stöd, en omgivning som uppmuntrar till motion, att erbjuda barnen motionsredskap och -utrustning samt att beakta barnens önskemål gällande motion är viktiga delfaktorer för att rekommendationen ska uppnås. Barnen lär sig hemma att motion hör till vardagens rutiner.

- Alla vi vuxna inom småbarnspedagogiken, i skolorna, inom hobbyer och i hemmen bär ansvar för för att barnen rör på sig mint tre timmar per dag. Rekommendationerna och de nya grunderna för småbarnsfostran går hand i hand, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Motion främjar inlärningen och ger därtill glädje och upplevelser av att lyckas. Att röra sig med andra barn utvecklar interaktionsfärdigheterna och de sociala relationerna, är bra för hälsan och lägger grunden för en rörlig livsstil som förhoppningsvis bär genom resten av livet, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Rekommendationen om fysisk aktivitet under de tidiga åren ger anvisningar om mängden och kvaliteten på fysisk aktivitet för barn under åtta år, den psykiska och sociala miljöns roll samt om planeringen och genomförandet av handledd motion och motionsfostran som en del av småbarnspedagogiken. Rekommendationen är avsedd för föräldrar, yrkespersoner inom småbarnspedagogik, idrott och motion och hälsovård samt övriga sammanslutningar och personer som deltar i främjandet av motion, hälsa och välfärd hos barn under åtta år.

År 2005 blev Finland ett av de första länderna som publicerade en nationell rekommendation för motion för barn under skolåldern. Rekommendationen är utarbetad och den vetenskapliga grunden sammanställd av en bred, mångprofessionell och tvärvetenskaplig sakkunniggrupp. Det riksomfattande programmet för att främja fysisk aktivitet och välbefinnande inom småbarnspedagogiken Glädje i rörelse (Valo ry) har deltagit i beredningen av rekommendationen.

Regeringen har som mål att få också alla grundskolebarn att röra på sig en timme per dag. Det här genomförs genom att man utvidgar programmet Skolan i rörelse så att det blir riksomfattande, som den del av regeringens spetsprojekt. Målet med programmet är en aktivare och trivsammare skoldag.

Mer information:
-kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen (UKM), tfn 02953 30054
-universitetsforskare, docent, ordförande för beredningsgruppen Arja Sääkslahti (Jyy), tfn 040 8053 974
-Specialmedarbetare Matias Marttinen (undervisnings- och kulturministerns presskontakter)

Glädje, lek och gemensamma aktiviteter - Rekommendation för fysisk aktivitet under de tidiga åren