Hyppää sisältöön

Muinaismuistolakia uudistetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2020 12.02
Tiedote
Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on asettanut muinaismuistolain uudistamista varten seurantaryhmän ja työryhmän. Työryhmän tehtävänä on vuorovaikutuksessa seurantaryhmän kanssa valmistella ehdotus muinaismuistolain kokonaisuudistukseksi. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea lakiuudistuksen valmistelua, erillisselvityksen laatimista ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmän asiantuntemusta hyödynnetään uudistuksen päälinjojen muodostamisessa ja esitysehdotuksen valmistelussa. Seurantaryhmän puheenjohtaja toimii myös työryhmän puheenjohtajana.

Työryhmän toimikausi on 1.11.2020 – 31.12.2021

Työryhmän ja seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmän jäseniä ovat hallitussihteeri Matleena Haapala ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi oikeusministeriöstä, professori Vesa-Pekka Herva Oulun yliopistosta, hallitusneuvos Joni Hiitola opetus- ja kulttuuriministeriöstä, yli-intendentti Jutta Kuitunen Museovirastosta, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, tutkimuspäällikkö, vt. museojohtaja Hannu Takala Lahden kaupunginmuseosta, yli-intendentti Helena Taskinen Museovirastosta sekä väitöstutkija Anni-Helena Ruotsala Saamelaiskäräjiltä.

Seurantaryhmän jäseniä ovat kehittämispäällikkö Juha Flinkman (varalla vt. ryhmäpäällikkö Päivi Malmi) Suomen ympäristökeskus SYKEstä, hallitussihteeri Matleena Haapala (varalla ympäristöneuvos Antti Irjala) ympäristöministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki oikeusministeriöstä, hallitusneuvos Joni Hiitola (varalla kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen) opetus- ja kulttuuriministeriöstä, puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso (varalla jäsen väitöskirjatutkija Anne Nuorgam) Saamelaiskäräjiltä, lakimies Leena Kristeri (varalla kenttäasiantuntija Markku Nissinen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTKsta, budjettineuvos Merja Leinonen (varalla lainsäädäntöneuvos Jyri Inha) valtiovarainministeriöstä, pääjohtaja Tiina Merisalo ( varalla yli-intendentti Petri Halinen) Museovirastosta, vastuualuepäällikkö Maija-Liisa Niskala (varalla maanmittausneuvos Markku Markkula) Maanmittauslaitokselta, neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä, erityisasiantuntija Johanna Selkee Suomen Kuntaliitosta sekä erikoissuunnittelija Anu Vauramo Metsähallituksesta.

Työryhmän ja seurantaryhmän sihteeristönä toimivat hallitusneuvos Hanna Kiiskinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä lakimies Juha Maaperä ja erikoistutkija Päivi Maaranen Museovirastosta.
Muinaismuistolain uudistamisen yhteydessä laaditaan erillisselvitys saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon ja alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisesta muinaisjäännösten suojelussa. Selvityksen laatii oikeustieteen tohtori Leena Heinämäki (Heartland-Sydänmaa). Selvitystyö valmistuu 31.5.2021 mennessä.

Taustaa

Muinaismuistolaissa säädetään kiinteistä muinaisjäännöksistä, irtaimista muinaisesineistä ja laivalöydöistä. Kiinteät muinaisjäännökset ovat kansallisomaisuutta, jolla on korvaamaton kulttuuriarvo, ja ne tulee säilyttää tuleville sukupolville.

Laki on ollut lähes sellaisenaan voimassa yli 50 vuotta ja se perustuu pääasiallisesti 1950-luvun lopulla aloitettuun valmistelutyöhön. Lain voimaantulon jälkeen yhteiskunnassa on tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia, minkä lisäksi ympäristönkäyttöä, viranomaistoimintaa ja hallintomenettelyjä koskevaa sääntelyä on uudistettu merkittävästi. 

Perusoikeusuudistus ja uusi perustuslaki ovat vahvistaneet perusoikeuksien merkitystä ja laajentaneet suojaa nauttivien perusoikeuksien alaa. Museolain 1.1.2020 voimaantulleella kokonaisuudistuksella on vahvistettu alueellisten vastuumuseoiden toimintavalmiuksia kulttuuriympäristötehtävissä.

Muuttuneen toimintaympäristön vuoksi muinaismuistolaki on tarpeen uudistaa kokonaisuudessaan. Uudistuksen yhteydessä tulee arvioida ja määritellä muinaismuistojen suojelun tavoitteet ottaen huomioon perustuslain sääntely ja kansainvälisten sopimusten määräykset. Muinaisjäännösten fyysisen suojelun ohella tulee ottaa huomioon tarve muinaismuistoihin liittyvän tietosisällön säilyttämiseen ja käytettäväksi saattamiseen.

Lisätietoja: johtaja Minna Karvonen, OKM, p. 0295 330 142
 

Annika Saarikko Kulttuuri