Hoppa till innehåll

Bibliotekslagen förnyas - nya uppgifter är aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 14.15
Pressmeddelande

Regeringen avlät på torsdagen en proposition med förslag till ny bibliotekslag. I lagförslaget får biblioteken som nya uppgifter att främja aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Bibliotekslagen utgår ifrån de språkliga och kulturella rättigheter som tryggas i grundlagen. Man föreslåt att det blir avgiftsfritt att reservera material.

Bibliotekstjänsterna är kommunerna mest använda tjänster och de används av alla åldersgrupper. I Finland finns det 765 allmänna bibliotek och 140 biblioteksbilar. Enligt den nya bibliotekslagen ska det allmänna biblioteket fortfarande vara en avgiftsfri bas- och närservice och kommunen ska fortsättningsvis ordna verksamheten vid de allmänna biblioteken.

- Lagen tryggar att vi även i framtiden har ett avgiftsfritt nätverk av allmänna bibliotek i Finland. Ansvaret för att upprätthålla dessa ligger på kommunerna. Biblioteken är, förutom öppna vardagsrum för bildning, även mångsidiga inlärnings- och arbetsmiljöer och lokala kulturcenter. De erbjuder också utrymmen för hobbyer och medborgaraktivitet, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

- I lagförslaget betonar man tydligare än för tillfället bibliotekets samhälleliga roll. Till bibliotekens nya uppgifter kommer att höra att främja aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Det är viktigt att biblioteken samarbetar med kommunernas övriga aktörer samt med organisationer, föreningar och andra lokala samfund. På så sätt kan biblioteken också ge orterna och regionerna mera livskraft, säger minister Grahn-Laasonen.

I lagförslaget förtydligas den nuvarande bestämmelsen om avgiftsfrihet. Avgiftsfri verksamhet vid de allmänna biblioteken är enligt förslaget användning, utlåning och reservering av de allmänna bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning. Även de fjärrlån som bibliotek som sköter riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag ger andra allmänna bibliotek ska fortfarande vara avgiftsfria. Enligt förslaget kan kommunen ta ut avgifter för andra tjänster, till exempel för material som återlämnas för sent eller för reservationer som inte hämtas ut.

Det föreslås att man i lagen om allmänna bibliotek inför bestämmelser om skyldigheterna för den som använder allmänna bibliotek samt om låneförbud och förbud att använda bibliotek. Användarbestämmelserna förnyas. Behörighetskraven för personalen förnyas så att en person som arbetar med sakkunniguppgifter i huvudsak ska ha en lämplig högskoleexamen.

Enligt den föreslagna lagen kan ett allmänt bibliotek, förutom sina så kallade grundläggande uppgifter, ha ett riksomfattande utvecklingsuppdrag, ett regionalt utvecklingsuppdrag och en särskild uppgift. Genom den riksomfattande utvecklingsuppgiften skall man enligt förslaget stöda alla de allmänna bibliotekens möjligheter att utveckla sin verksamhet. Genom det regionala verksamhetsområdet skapar man förutsättningar för att stärka de allmänna bibliotekens verksamhet. Med en särskild uppgift kan man ytterligare komplettera de uppgifter som lagen föreskriver för de allmänna biblioteken.

Statsandelsfinansieringen som gäller allmänna bibliotek är en del av statsandelen för kommunernas bastjänster. Statsandelsprocenten för kommunernas bastjänster är under 2016 25,47 procent.

Regeringen föreslår i sin budget att man höjer bibliotekens låneersättning till en nordisk nivå. Ersättningen stiger till 15,6 miljoner euro från nuvarande 9,3 miljoner euro. Låneersättning utbetalas till upphovsmän vars verk lånas från allmänna bibliotek. Låneersättningen gäller i praktiken upphovsmän till verk i tryckt form och upphovsmän till musikaliska verk som upptagits på fonogram.


Läs om tidigare skeden i beredningen

Mer information:
- Merja Leinonen, regeringsråd, tfn 0295 3 30191
- Heikki Kuutti Uusitalo, specialmedarbetare, tfn 050 302 8246


 
Bibliotek