Hoppa till innehåll

Inemot fem miljoner euro kan sökas för att fylla igen luckorna i elevernas läskunnighet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 13.15 | Publicerad på svenska 16.4.2021 kl. 14.26
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en ansökan om statsunderstöd där man kan söka 4,9 miljoner euro för åtgärder som stärker läskunnigheten och läskulturen i årskurs 7-9 inom den grundläggande utbildningen. Understödet ska särskilt stödja de färdigheter i fråga om läskunnighet som de unga behöver för att delta i samhället. Ansökningstiden går ut den 21 maj 2021.

Med specialunderstödet stärks en tillräcklig läskunnighet hos elever  med ett främmande språk som modersmål och elever med svag läsförmåga i årskurs 7-9 för att ge dem de grundläggande färdigheter de behöver för klara studierna och klara sig i samhället. Understödet bidrar även till att jämna ut coronaepidemins effekter på hur eleverna lärt sig läsa.  

Specialunderstödet kan användas för lönekostnaderna för lärare och assistenter för åtgärder som främjar undervisningen i läskunnighet. Understödet kan också användas för gruppindelningar inom klasserna i syfte att främja läskunnigheten. Därtill kan det användas för differentierad undervisning och för anskaffning av böcker.

-  För att kunna lära sig måste man framför allt kunna läsa, men skillnaderna mellan goda och svaga läsare blir allt större. Att skillnaderna i inlärning mellan eleverna ökar är emellertid ingen naturlag,  utan det handlar om en fråga man måste arbeta beslutsamt med för att den ska lösa sig. Vår uppgift är att se till att vartenda barn och varje ung person har tillräckligt bra grundläggande färdigheter för att klara sig i livet och på jobbet, säger undervisningsminister Jussi Saramo

Statligt specialunderstöd kan beviljas kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning. 

Enligt såväl internationella som nationella undersökningar kring lärande och inlärning har inlärningsresultaten för finländska elever i grundskoleålder sjunkit och attityderna till inlärning försämrats. Nedgången syns särskilt ifråga om elevernas läskunnighet, som utgör själva grunden för att barn och unga ska kunna tillägna sig andra kunskaper.

Specialunderstödet får användas för lönekostnader för lärare och assistenter för åtgärder som främjar undervisningen i läskunnighet samt för materialanskaffningar i detta syfte.  Statsunderstödet får inte användas för verksamhet som ersätter redan befintlig verksamhet. 

Utlysningen av understödet

Mer information: 

  • Undervisningsrådet Heli Nederström, tfn 0295 330 122
  • Undervisningsrådet Mika Puukko, tfn 0295 330032
Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Utbildning