Hoppa till innehåll

Idrottsföreningar får två miljoner euro i coronaunderstöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2021 10.48 | Publicerad på svenska 31.3.2021 kl. 12.54
Pressmeddelande
Bild: Helena Heiskanen

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 1 983 200 euro i coronaunderstöd till idrottsföreningar. Syftet med understödet är att lindra de ekonomiska förluster som coronapandemin orsakar föreningarna.

Med understödet tryggas idrottsföreningarnas verksamhet samt förutsättningarna för målinriktad tävlings- och elitidrott för barn och unga under de undantagsförhållanden som pandemin orsakar. Understöd beviljades till 280 motions- och idrottsföreningar.

Understödet får användas till kostnader som uppkommit 1.6.2020–31.1.2021 och som föranletts av hyror för lokaler samt av lönekostnader för handledare och tränare. Vid bedömningen av ansökningarna beaktades de tidigare understöd som fördelats till föreningarna från ministeriet år 2020.

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

I sin andra tilläggsbudget för 2020 föreslog regeringen ett tilläggsanslag för att underlätta verksamheten inom kultur-, ungdoms- och idrotts- och motionssektorerna som drabbats av coronapandemin. Den 24 april 2020 godkände riksdagen den andra tilläggsbudgeten, där sammanlagt 19 600 000 euro beviljades till idrottsutbildningscenter och motions- och idrottsföreningar för att täcka kostnader för pandemin och underskottet till följd av inkomstbortfallet från yrkes- och tävlingsserier samt kostnader för inställda idrottsevenemang. Detta anslag har nu använts för dessa ändamål.

Beviljade understöd
Specialunderstöd till idrottsföreningar för tryggande av verksamheten i coronavirusläget

Mer information: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 3 30103

Pressmeddelanden har korrigerats den 31 mars 2021 kl. 16:24. Rätt nummer är 279 (inte 280).