Hoppa till innehåll

Högskolor får drygt 10 000 nya nybörjarplatser åren 2020 - 2022

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2020 10.59 | Publicerad på svenska 26.6.2020 kl. 13.59
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har avtalat med högskolorna om fördelningen av nya nybörjarplatser år 2020. För nybörjarplatserna beviljades medel i regeringens fjärde tilläggsbudget. Yrkeshögskolorna får sammanlagt 2 200 och universiteten sammanlagt 2 048 nya nybörjarplatser för utbildningar som inleds i höst.

Regeringen har redan tidigare uppmuntrat högskolorna att öka antalet nybörjarplatser under de kommande åren. Enligt undervisnings- och kulturministeriets uppskattning kommer yrkeshögskolorna öka antalet nybörjarplatser med cirka 1 700 och universiteten med 4 300 åren 2021 – 2022.

Det ökade antalet nybörjarplatser vid högskolorna bidrar till att nå regeringsprogrammets mål att höja utbildningsnivån och svara på bristen på kompetent arbetskraft inom olika branscher och områden. Vidare vill man också lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin genom att satsa på kunnande och de ungas möjligheter att utbilda sig.

- Beslutet är historiskt i denna ovanliga situation. Jag är mycket glad över att även högskolorna har varit beredda att avsevärt öka antalet nybörjarplatser redan i höst, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

- En studieplats är viktig för unga och även för hela samhället. Vi behöver yrkesmänniskor från olika branscher för att få till stånd lösningar på klimatförändringen och den cirkulära ekonomin samt till exempel på det pedagogiska området. När vi ökar antalet nybörjarplatser förebygger vi arbetslöshet och tillgodoser arbetslivets kommande kompetensbehov, säger minister Hanna Kosonen.

För att trygga tillgången till högskoleutbildning kommer det i höst att finnas nybörjarplatser på olika håll i Finland och inom olika utbildningsområden. Flest nybörjarplatser kommer det enligt det förväntade behovet av arbetskraft att finnas inom teknik, ekonomi- och näringslivsbranschen, utbildning i databehandling samt inom social- och hälsovårdsområdet.  De nya nybörjarplatserna finns i högskolornas finsk- och svenskspråkiga utbildningar. Högskolorna beslutar hur de väljer att fylla upp de nya studieplatserna.

År 2020 ökar antalet nya studieplatser även inom många branscher med särskild brist på arbetskraft. Yrkeshögskolorna får över 400 nya platser inom sjukskötarutbildningen. Vid universiteten ökar till exempel antalet nybörjarplatser inom logopedi med över 40 procent. Antalet nybörjarplatser för lärare inom småbarnspedagogiken ökas ytterligare med över 80 platser. För att åtgärda lärarbristen inom småbarnspedagogiken inleddes redan 2018 ett fyraårigt program som syftar till att skapa ett tusen nya nybörjarplatser. Därtill finansierar undervisnings- och kulturministeriet flerformsutbildningar inom småbarnspedagogiken.

Högskolornas nya nybörjarplatser 2020 ingår i regeringens fjärde tilläggsbudgetproposition. För att öka högskolornas nybörjarplatser av engångsnatur har det föreslagits ett anslag på sammanlagt 124 miljoner euro för åren 2020 – 2021. De nya nybörjarplatserna 2021 – 2022 finansieras utöver tilläggsanslaget med den programbaserade strategifinansiering som ingår i högskolornas statliga finansiering.

 

AMK Ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikat
Centria-ammattikorkeakoulu 50
Diakonia-ammattikorkeakoulu 50
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 90
Humanistinen ammattikorkeakoulu 20
Hämeen ammattikorkeakoulu 130
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 125
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 120
Kajaanin ammattikorkeakoulu 90
Karelia-ammattikorkeakoulu 85
LAB-ammattikorkeakoulu 130
Lapin ammattikorkeakoulu 115
Laurea-ammattikorkeakoulu 210
Metropolia Ammattikorkeakoulu 185
Oulun ammattikorkeakoulu 115
Satakunnan ammattikorkeakoulu 85
Savonia-ammattikorkeakoulu 110
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 65
Tampereen ammattikorkeakoulu 180
Turun ammattikorkeakoulu 90
Vaasan ammattikorkeakoulu 75
Yrkeshögskolan Arcada 30
Yrkeshögskolan Novia 50
Kaikki yhteensä 2200

Yliopistot Yliopiston ilmoittamat lisäaloituspaikat
Aalto-yliopisto 201
Helsingin yliopisto 428
Itä-Suomen yliopisto 182
Jyväskylän yliopisto 164
Lapin yliopisto 75
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 130
Oulun yliopisto 203
Svenska handelshögskolan 55
Tampereen yliopisto 197
Turun yliopisto 186
Vaasan yliopisto 120
Åbo Akademi 107
Kaikki yhteensä 2048

Ytterligare information:  

Tapio Kosunen, överdirektör, tfn. 0295 330 440
Birgitta Vuorinen, direktör, tfn. 0295 330 335
Eeva Kärkkäinen, specialmedarbetare, tfn. 040 149 2201