Hoppa till innehåll

Grundläggande konstundervisning får tilläggsstöd på över 4,6 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 13.28 | Publicerad på svenska 10.12.2021 kl. 14.26
Pressmeddelande
Bild: Helena Heiskanen

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat anordnare av grundläggande konstundervisning sammanlagt 4 644 400 euro för grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandel. Understöd har beviljats till 83 huvudmän i syfte att trygga den verksamhet som försvårats på grund av coronapandemin.

Understödet är avsett att stödja kontinuiteten i den grundläggande konstundervisningen och stärka förutsättningarna att ordna grundläggande konstundervisning. Det är fråga om ett allmänt understöd som beviljas som tilläggsfinansiering för att täcka läroanstaltens driftskostnader år 2021.

Våren 2021 var situationen vid flera läroanstalter utmanande i och med att det svåra coronaläget fortsatte och antalet elever ytterligare minskade. Enligt uppgifter från sektorn fanns det då vid en del läroanstalter upp till 80 procent färre elever än under tiden före pandemin. I genomsnitt minskade elevantalet med cirka 30 procent i början av året.

- Det är fint att man under höstterminen igen har kunnat ägna sig åt gemensamma aktiviteter inom den grundläggande konstundervisningen och att även nya elever har deltagit. Mitt i coronakrisen bär vi särskild omsorg om hur eleverna, familjerna och läroanstalternas personal orkar. Att den meningsfulla hobbyverksamheten kan fortsätta ökar välbefinnandet under undantagsförhållandena. Jag anser att det är ytterst viktigt att trygga en fortsatt verksamhet, säger minister Antti Kurvinen

Omfattningen av de sökandes verksamhet och deras verksamhetsförhållanden varierar, men coronapandemins konsekvenser som beskrivs i ansökningarna är i stor utsträckning enhetliga. För flera sökande har inkomstbortfallet orsakats dels av att intäkterna från elevavgifter har minskat, men också på grund av det minskade antalet föreställningar och uppträdanden och begränsningarna av antalet personer i publiken.

Undervisningen har organiserats med beaktande av hälsosäkerhetsaspekter, t.ex. genom att minska gruppstorlekarna och genom nödvändiga anskaffningar av utrustning och material. Man har dels gått in för att omvandla undervisningslokalerna så att de fungerar bättre och dels hyrt mer utrymmen. Mindre grupper har delvis också medfört behov av att anställa extra arbetskraft. Städ- och vikariekostnaderna samt arbetsbördan inom förvaltningen har utan undantag ökat. 

Inom utsatt tid kom det in 83 ansökningar, vilket motsvarar 60 procent av de läroanstalter som omfattas av statsandelen per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning. Sökandena bestod av 23 kommunala och 60 privata utbildningsanordnare, och i deras läroanstalter studerar cirka 51 000 elever inom grundläggande konstundervisning.

Av läroanstalterna omfattas 139, dvs. ca 30 procent, av statsandelen per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning.  Grundläggande konstundervisning ges inom musik, dans, bildkonst, mediekonst, cirkuskonst, ordkonst, arkitektur, teater och hantverk.  Vissa konstformer undervisas i huvudsak individuellt och vissa i grupper.

Ett huvudsakligt verksamhetsställe eller en filial för läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen finns i ca 80 procent av kommunerna i Fastlandsfinland, men undervisningen är koncentrerad till Södra Finland; de tre största landskapen på basis av antalet huvudsakliga verksamhetsställen vid läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning är Nyland, Birkaland och Egentliga Finland.  

Ungefär hälften av läroanstalterna täcker över en tredjedel av sin budget med elevavgifter. Annan avgiftsbelagd verksamhet som ordnas utöver den grundläggande konstundervisningen ordnas av 70 procent av läroanstalterna (kurser, utbildningar, klubbverksamhet i skolorna).

Beviljade understöd för behov av tilläggsfinansiering  på grund av coronapandemin till huvudmän för grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandel per undervisningstimme 

Mer information: kulturråd Hanna Koskimies, tfn 0295 330 048

På andra webbplatser

Grundläggande konstundervisning (Utbildningsstyrelsen)