Hoppa till innehåll

Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar utvidgas – målet är att stärka jämlikheten i utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2020 11.20 | Publicerad på svenska 24.1.2020 kl. 13.10
Pressmeddelande

Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar fortsätter och försöket utvidgas. Enligt undersökningar är småbarnspedagogik ett effektivt sätt att öka jämlikheten i utbildningen. Med en större statsandel än tidigare strävar man efter att få med kommuner vars ekonomiska ställning inte möjliggör tilläggssatsningar på barns och familjers välbefinnande.

Försöket med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för femåringar fortsätter under en tredje period och försöket utvidgas. Avsikten är att främja att barn deltar i småbarnspedagogik, eftersom högklassig småbarnspedagogisk verksamhet enligt forskningen har en gynnsam inverkan på deras tillväxt, utveckling och lärande. Småbarnspedagogiken jämnar ut inlärningsskillnader mellan barn med olika hembakgrund och stärker därmed jämlikheten i utbildningen och förebygger utslagning.

– Bra småbarnspedagogik skapar en stadig grund för barnets senare lärande. Främjande av småbarnspedagogiken är ett av de effektivaste sätten att öka jämlikheten, säger undervisningsminister Li Andersson.  
För att stärka jämlikheten i utbildningen är målet att under de kommande åren få en så stor del som möjligt av femåringarna att delta i småbarnspedagogiken. Regeringen ska också pilottesta 2-årig förskoleundervisning och av försökskommunerna får man värdefull information om vad som bör beaktas vid genomförandet av tvåårig förskoleundervisning.

– Den största nyttan av småbarnspedagogiken har de barn som inte hemma får tillräckligt stöd för att lära sig de tidiga färdigheterna i livet. Därför är det viktigt att säkerställa att så många barn som möjligt får delta i småbarnspedagogik, säger minister Andersson.
Genom försöket vill man öka barnens deltagande i småbarnspedagogik och dessutom samla in information om den avgiftsfria småbarnspedagogikens inverkan på familjernas val och föräldrarnas sysselsättning. I försöket utvecklas också verksamhetsmodellerna och pedagogiken i fråga om småbarnspedagogiken för 5-åringar. Därtill utvecklas övergången till förskoleundervisningen och servicestyrningen inom småbarnspedagogiken.

Statens finansieringsandel ökar

Beloppet på det understöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet ökar och täcker under den tredje perioden minst 50 procent av den förverkligade minskningen av intäkterna från klientavgifter. (under den första perioden var ersättningen 20 % och under den andra perioden 40 %).

– Småbarnspedagogik är ett effektivt sätt att öka jämställdheten mellan barn och att förebygga utslagning. Genom att öka den andel som staten betalar försöker vi också få med kommuner vars ekonomiska ställning inte möjliggör tilläggssatsningar på barns och familjers välfärd, säger Andersson.

För försöket har man reserverat sammanlagt 6 miljoner euro och beloppet på statsunderstödet till de deltagande kommunerna bestäms utifrån antalet kommuner som deltar i försöket. De kommuner som deltar i försöket väljs ut. Urvalet görs på basis av följande viktade indikatorer: Andelen 5-åringar som deltar i småbarnspedagogik, andelen personer med ett främmande språk som modersmål av kommunens invånare, andelen personer som endast slutfört grundskolestadiet av kommunens vuxna befolkning och andelen arbetslösa av kommunens invånare. Vid valet beaktas dock variationen i fråga om läge och befolkningsstruktur för de kommuner som deltar i försöket.

Allt fler barn omfattas av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik

I det första skedet av försöket valdes 19 kommuner av olika storlek från olika håll i Finland. Försöket omfattade ca 13 400 femåriga barn, och försöket ledde till att nya barn deltog i småbarnspedagogik. Nu under den andra försöksperioden deltar 26 kommuner och ca 18 280 barn, dvs. ca 31% av de barn som föddes 2014. Den första försöksperioden genomfördes 2018–2019 och den pågående försöksperioden började i augusti 2019 och slutar 31.7.2020.

Understöd kan beviljas en kommun som för alla barn födda 2015 ordnar 20 timmar per vecka avgiftsfri småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik.  Privata producenter av småbarnspedagogiska tjänster kan delta i försöket, om kommunen ordnar småbarnspedagogik som köpt tjänst eller värdet på servicesedeln som kommunen beviljar eller kommuntillägget för privatvårdsstöd möjliggör det att småbarnspedagogiken för ett 5-årigt barns del är avgiftsfri för familjer beträffande 20 timmar.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) utreder på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet hur målen för försöket har uppnåtts. Karvis första rapport om försöket publicerades hösten 2019 . De kommuner som valts med deltar i Karvis undersökning i anslutning till uppföljningen och utvärderingen av försöket samt i det samarbetsnätverk för försöket som samordnas av Utbildningsstyrelsen.

Understöd kan sökas på undervisnings- och kulturministeriets webbplats. Ansökan för den tredje försöksperioden öppnas 22.1 och ansökningstiden går ut 26.2 kl. 16.15.

Specialunderstöd för försöket med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för 5-åringar åren 2020-2021

Mer information:
- Specialmedarbetare Touko Sipiläinen (begäran om intervjuer), tfn 0295 3 30143
- undervisningsrådet Tarja Kahiluoto (UKM), tfn 02953 30386
- specialsakkunnig Jari Rutanen (UKM), tfn 0295 330 011
- tekniskt stöd för ansökningsprocessen: [email protected]